Red lion vietnam - ethertrak red lion vietnam - tmp vietnam

Xuất sứ:
USA
Mô tả:
Đại lý Red lion tại Việt Nam
Chia sẻ:
Số lượng
Yêu cầu gọi lại
số điện thoại

Đại lý Red Lion Việt Nam | Red Lion Vietnam | Redlion - USA

Product# Description                          
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam 6HBWDOG1 External heartbeat watchdog module for power control              
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam E2-10RTD-D E2 high density I/O module with 10 RTD                  
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam E2-10RTD-M E2-10RTD replacement module                  
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam E2-16AI-8AO-D E2 high denisty I/O module with 16 AI and 8 AO                
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam E2-16AI-8AO-M E2-16AI-8AO-D replacement module                  
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam E2-16AI20M-D E2 high denisty I/O module with 16 AI (4-20mA)                
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam E2-16AI20M-M E2-16AI20M-D replacement module                  
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam E2-16DI24-D E2 high denisty I/O module with 16 DI (10-30VDC)                
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam E2-16DI24-M E2-16DI24-D replacement module                  
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam E2-16DIAC-D E2 high denisty I/O module with 16 DI (60-120VAC)                
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam E2-16DIAC-M E2-16DIAC-D replacement module                  
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam E2-16DO24-D E2 high denisty I/O module with 16 DO (10-30VDC)                
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam E2-16DO24-M E2-16DO24-D replacement module                  
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam E2-16DORLY-D E2 high denisty I/O module with 16 DO (14 FormA and 2 FormC relays)            
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam E2-16DORLY-M E2-16DORLY-D replacement module                  
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam E2-16ISO20M-D E2 high denisty I/O module with 16 isolated AI (4-20mA)              
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam E2-16ISO20M-M E2-16ISO20M-D replacement module                  
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam E2-16ISOTC-D E2 high denisty I/O module with 16 isolated AI (thermocouple)            
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam E2-16ISOTC-M E2-16ISOTC-D replacement module                  
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam E2-32AI10V-D E2 high denisty I/O module with 32 AI (10V)                
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam E2-32AI10V-M E2-32AI10V-D replacement module                  
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam E2-32AI20M-D E2 high denisty I/O module with 32 AI (4-20mA)                
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam E2-32AI20M-M E2-32AI20M-D replacement module                  
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam E2-32DI24-D E2 high denisty I/O module with 32 DI (10-30VDC)                
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam E2-32DI24-M E2-32DI24-D replace module                    
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam E2-32DO24-D E2 high denisty I/O module with 32 DO (10-30VDC)                
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam E2-32DO24-M E2-32DO24-D replacement module                  
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam E2-8AO20M-D E2 high denisty I/O module with 8 AO (4-20mA)                
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam E2-8AO20M-M E2-8AO20M-D replacement module                  
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam E2-BASE-1 E2 replacement base                    
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam E2-BASE-TC-1 E2-16ISOTC-D replacement base                  
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam E2-MIX20884-D E2 high denisty I/O module with mix I/O (4 isolated high speed DI, 8DI, 8DI/DO,8AI, 4AO)        
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam E2-MIX24880-D E2 high denisty I/O module with mix I/O (1 isolated high speed DI, 15DI, 8DI/DO, 8AI)        
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam E2-MIX24880-M E2-MIX24880-D replacement module                  
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam E2-MIX24882-D E2 high denisty I/O module with mix I/O (2 high speed DI, 14DI, 8DI/DO, 8AI, 2AO)          
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam E2-MIX24882-M E2-MIX24882-D replacement module                  
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam EB-10RTD-D ETRK2 I/Ow/10 RTD+POE ba                    
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam EB-10RTD-M ETRAK2mix I/Ow/10RTDw/POE                  
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam EB-16AI-8AO-D ETRAK2 I/Ow/16 AI+8AO+POE                    
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam EB-16AI-8AO-M ETRAK2 I/O repla module                    
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam EB-16AI20M-D ETRAK2 I/Ow/16 4-20mA AI                    
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam EB-16AI20M-M ETRAK2 I/Ow/16 4-20mA AI                    
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam EB-16DI24-D ETRAK2 w/16 isol24VDI+POE                    
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam EB-16DI24-M ETRAK2 w/16 isol24VDI+POE                    
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam EB-16DO24-D ETRAK2 w/16 iso24VDO+POE                    
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam EB-16DO24-M ETRAK2 w/16iso24VDCDO+POE                  
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam EB-16ISO20M-D ETRAK2w/16ISO4-20mAAIsPOE                  
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam EB-16ISO20M-M ETRAK2w/16ISO4-20mAAIsPOE                  
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam EB-16ISOTC-D ETRAK2w/16INSAI+POE BASE1                    
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam EB-16ISOTC-M ETRAK2w/16 INS AI+POEno B                    
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam EB-32AI10V-D ETRAK2 mod w/32 10VDC AI                    
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam EB-32AI10V-M ETRAK2 w/32 10VDC AI+POE                    
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam EB-32AI20M-D ETARK2 w/32 4-20mA AI+POE                    
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam EB-32AI20M-M ETRAK2 w/32 4-20mA AI+POE                    
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam EB-32DI24-D ETRK2I/Ow/32 24VDI+POEba                    
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam EB-32DI24-M ETRAK2 I/O mod w/32 24VDI                    
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam EB-32DO24-D ETRK2I/Ow/32 24VDO+POEba                    
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam EB-32DO24-M ETRAK2w/32iso24VDC DO+POE                  
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam EB-8AO20M-D ETRAK2 w/8 4-20mA AO+POE                    
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam EB-8AO20M-M modw/POE modw/8 4-20mA AO                  
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam EB-MIX24880-D ETRAK2 mix PoE opt CA                    
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam EB-MIX24880-M ETRAK2 I/O MOD, No Base                    
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam EB-MIX24882-D ETRAK2 mix PoE CA w/2AOs                    
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam EB-MIX24882-M ETRAK2 I/O MOD, No Base                    
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam ST-1131-1K-B ISaGRAF 3.47 USB Key 1024 I/O                    
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam ST-1131-256-B ISaGRAF 3.47 USB Key 256 I/O                    
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam ST-1131-32 ISaGRAF 3.47 Software Key 32 I/O                  
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam ST-1131-BIG-B ISaGRAF 3.47 USB Key Unlimited I/O                  
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam ST-1131-x-UG ISaGRAF 3.47 upgrade license. Call for part number.                
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam ST-IPM-6350 SIXTRAK IPM 2MRAM,64MDRAM                  
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam SX-1131-RTU-RT ISaGRAF Open RTU runtime (3.47 runtime)                
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam SX-1131-S-1K ISAGRAF 5.x USB Key 1024 I/O, Single PC                  
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam SX-1131-S-256 ISaGRAF 5.x USB Key 256 I/O, Single PC                  
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam SX-1131-S-32 ISaGRAF 5.x USB Key 32 I/O, Single PC                  
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam SX-1131-S-BIG ISaGRAF 5.x USB Key Unlimited I/O, Single PC                
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam SX-1131-S-xU ISaGRAF 5.x upgrade license. Call for part number.                 
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam SXIPM-AGA-1 AGA gas flow calculations add-on (single RTU license)              
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam SXIPM-DNP3-1 DNP3 add-on (single RTU license)                  
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam SXIPM-IEC870-1 IEC60870-5-101/104 slave driver (single RTU license)              
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam SXIPM-PPP PPP add-on feature license (unlimited RTU)                
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam SXIPM-SAFE IP security add-on feature license (unlimited RTU)                
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam SXIPM-SNMP SNMP add-on feature license (unlimited RTU)                
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam SXTOOLS-1 I/O Tool Kit Basic feature set                    
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam SXTOOLS-2 I/O Tool Kit Basic feature plus one selectable feature              
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam SXTOOLS-3 I/O Tool Kit Basic feature plus two selectable features              
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam SXTOOLS-4 I/O Tool Kit Basic feature plus three selectable features              
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam SXTOOLS-P I/O Tool Kit Basic feature plus SCS and datalog features, AGA and DNP3 add-on          
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam SXTOOLS-U# Upgrade I/O Tool Kit selectable features                  
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam VT-CABLE-MDM Straight through RS232 cable, DB9F to DB9M                
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam VT-IPM-1410 Programmable RTU with 512K NVRAM,16M DRAM, 16M FLASH              
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam VT-IPM2M-113-D Programmable RTU with 1 Ethernet port, 1 RS232, 1 RS485, onboard I/O (12 DI, 4 DO, 8 AI), 512K NVRAM, 32M DRAM, 32M FLASH
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam VT-IPM2M-113-DB VT-IPM2M-113-D replacement base                  
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam VT-IPM2M-113-M VT-IPM2M-113-D replacement module                  
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam VT-IPM2M-213-D Programmable RTU with 1 Ethernet port, 1 RS232, 1 RS485, onboard I/O (12 DI, 4 DO, 8 AI, 2AO), 512K NVRAM, 32M DRAM, 32M FLASH
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam VT-IPM2M-213-DB VT-IPM2M-213-D replacement base                  
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam VT-IPM2M-213-M VT-IPM2M-213-D replacement module                  
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam VT-MIPM-135-D Programmable RTU with 1 Ethernet port, 2 RS232, 1 RS485, onboard I/O (12 DI, 8 DO, 6 AI), 512K NVRAM, 64M DRAM, 64M FLASH 
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam VT-MIPM-135-DB VT-MIPM-135-D replacement base                  
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam VT-MIPM-135-M VT-MIPM-135-D replacement module                  
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam VT-MIPM-245-D Programmable RTU with 1 Ethernet port, 2 RS232, 1 RS485, onboard I/O (12 DI, 4 DO, 8AI, 2 AO), 512K NVRAM, 64M DRAM, 64M FLASH 
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam VT-MIPM-245-DB VT-MIPM-245-D replacement base                  
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam VT-MIPM-245-M VT-MIPM-245-D replacement module                  
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam VT-MODEM-1WW 33.6K land-line modem                    
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam VT-MODEM-2WW 33.6K land-line modem, PLC dialing with Discrete Input              
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam VT-MODEM-3WW 33.6K land-line modem, selectable RS232/RS485 port              
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam VT-MODEM-4WW Leased-line modem                      
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam VT-MODEM-5WW 56K advanced land-line modem                  
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam VT-UIPM-431-H Programmable RTU with 1 Ethernet port, 2 RS232, 1 RS485, onboard I/O (8 DI, 4 DO, 2 AI), 512K NVRAM, 16M DRAM, 16M FLASH
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam VT-UIPM-431-HB VT-uIPm-431-H replacement base                  
Red  lion vietnam, dai ly red lion tai vietnam VT-UIPM-431-M VT-uIPm-431-H replacement module                  
                             

Red lion vietnam - ethertrak red lion vietnam - tmp vietnam

Danh mục sản phẩmDanh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ tư vấn mua hàng
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  3
 • Hôm nay:
  43
 • Tuần này:
  727
 • Tháng trước:
  6442
 • Tất cả:
  481712
Video ClipVideo Clip
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

 VPĐD: Số 1, Đường 27, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh

 Ðiện Thoại:  (028) 35121007                Fax: (028) 35121008

 Phòng kinh doanh: Hải (Mr.)

 Email:  hai@tmpvietnam.com        Tel:  0912.411.068

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG

Giao hàng miễn phí

Làm việc các ngày trong tuần

Thanh toán linh động

Bảo hành 12 tháng

BẢN ĐỒ

© 2017 Tangminhphat.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top