Nhà phân phối Beckhoff tại Việt Nam - Module IO beckhoff

Xuất sứ:
germany
Chia sẻ:
Số lượng
Yêu cầu gọi lại
số điện thoại

IL2302-B800 Fieldbus Box Coupler Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IL2300-B810 Fieldbus Box Coupler Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IL2301-B810 Fieldbus Box Coupler Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IL2302-B810 Fieldbus Box Coupler Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IL2300-B900 Fieldbus Box Coupler Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IL2301-B900 Fieldbus Box Coupler Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IL2302-B900 Fieldbus Box Coupler Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IL2300-B901 Fieldbus Box Coupler Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IL2301-B901 Fieldbus Box Coupler Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IL2302-B901 Fieldbus Box Coupler Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IL2300-B903 Fieldbus Box Coupler Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IL2301-B903 Fieldbus Box Coupler Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IL2302-B903 Fieldbus Box Coupler Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IL2300-B905 Fieldbus Box Coupler Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IL2301-B905 Fieldbus Box Coupler Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IL2302-B905 Fieldbus Box Coupler Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IL2300-C310 Fieldbus Box PLC Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IL2301-C310 Fieldbus Box PLC Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IL2302-C310 Fieldbus Box PLC Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IL2300-C318 Fieldbus Box PLC Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IL2301-C318 Fieldbus Box PLC Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IL2302-C318 Fieldbus Box PLC Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IL2300-C810 Fieldbus Box PLC Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IL2301-C810 Fieldbus Box PLC Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IL2302-C810 Fieldbus Box PLC Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IL2300-C900 Fieldbus Box PLC Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IL2301-C900 Fieldbus Box PLC Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IL2302-C900 Fieldbus Box PLC Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IE1000 Fieldbus Box Extension Box, 8 digital inputs 24 V DC, 3.0 ms, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IE1001 Fieldbus Box Extension Box, 8 digital inputs 24 V DC, 3.0 ms, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IE1002 Fieldbus Box Extension Box, 8 digital inputs 24 V DC, 3.0 ms, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IE1010 Fieldbus Box Extension Box, 8 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IE1011 Fieldbus Box Extension Box, 8 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IE1012 Fieldbus Box Extension Box, 8 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IE1502 Fieldbus Box Extension Box, up/down counter 24 V DC, 100 kHz, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IE2000 Fieldbus Box Extension Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IE2001 Fieldbus Box Extension Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IE2002 Fieldbus Box Extension Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IE2020 Fieldbus Box Extension Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IE2021 Fieldbus Box Extension Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IE2022 Fieldbus Box Extension Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IE2040 Fieldbus Box Extension Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 12 A), 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IE2041 Fieldbus Box Extension Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 12 A), M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IE2042 Fieldbus Box Extension Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 12 A), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IE2403 Fieldbus Box Extension Box, 16 digital combi inputs/outputs 24 V DC, 3.0 ms, Imax = 0.5 A (without plug), KM; I/O connection with connector: KM
IE2808 Fieldbus Box Extension Box, 16 digital outputs, diagnostics, D-Sub 25-pin, 24 V DC, 0.5 A (fault reset by master), D-sub; I/O connection with connector: D-Sub
IE2808-0001 Fieldbus Box Extension Box, 16 digital outputs, diagnostics, D-Sub 25-pin, 24 V DC, 0.5 A (automatic fault reset), D-sub; I/O connection with connector: D-Sub
IE2512 Fieldbus Box Extension Box, 2 digital pulse width outputs 24 V DC, Imax = 2.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IE2300 Fieldbus Box Extension Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3.0 ms, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IE2301 Fieldbus Box Extension Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3.0 ms, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IE2302 Fieldbus Box Extension Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3.0 ms, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IE2310 Fieldbus Box Extension Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IE2311 Fieldbus Box Extension Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IE2312 Fieldbus Box Extension Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IE2320 Fieldbus Box Extension Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3.0 ms, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IE2321 Fieldbus Box Extension Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3.0 ms, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IE2322 Fieldbus Box Extension Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3.0 ms, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IE2330 Fieldbus Box Extension Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IE2331 Fieldbus Box Extension Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IE2332 Fieldbus Box Extension Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IE2400 Fieldbus Box Extension Box, 16 digital combi inputs/outputs 24 V DC, 3.0 ms, Imax = 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IE2401 Fieldbus Box Extension Box, 16 digital combi inputs/outputs 24 V DC, 3.0 ms, Imax = 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IE3102 Fieldbus Box Extension Box, 4 analog differential inputs -10…+10 V, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IE3112 Fieldbus Box Extension Box, 4 analog differential inputs 0/4…20 mA, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IE3202 Fieldbus Box Extension Box, 4 analog inputs for resistance thermometer (RTD), PT100…1000, Ni100, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IE3312 Fieldbus Box Extension Box, 4 analog inputs for thermoelement, types J, K, L…U, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IE4132 Fieldbus Box Extension Box, 4 analog outputs ±10 V, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IE4112 Fieldbus Box Extension Box, 4 analog outputs 0/4…20 mA, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IE5009 Fieldbus Box Extension Box, SSI sensor interface, M23; connector: M23, 12-pin, screw-type
IE5109 Fieldbus Box Extension Box, incremental encoder interface with differential inputs, 1 MHz, M23; connector: M23, 12-pin, screw-type
IE6002 Fieldbus Box Extension Box, serial interface RS232, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IE6012 Fieldbus Box Extension Box, serial interface 0…20 mA (TTY), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IE6022 Fieldbus Box Extension Box, serial interface RS422, RS485, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
EPI1008-0001 Fieldbus Box IO-Link box, 8 digital inputs, 24 V DC, filter 3.0 ms, 8 x M8
EPI1008-0002 Fieldbus Box IO-Link box, 8 digital inputs, 24 V DC, filter 3.0 ms, 4 x M12
EPI1809-0021 Fieldbus Box IO-Link box, 16 digital inputs, 24 V DC, filter 3.0 ms, 16 x M8
EPI1809-0022 Fieldbus Box IO-Link box, 16 digital inputs, 24 V DC, filter 3.0 ms, 8 x M12
EPI2008-0001 Fieldbus Box IO-Link box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, 8 x M8
EPI2008-0002 Fieldbus Box IO-Link box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, 4 x M12
EPI2338-0001 Fieldbus Box IO-Link box, 8 digital inputs 24 V DC, 3.0 ms, or output 24 V DC, Imax = 0.5 A, 8 x M8
EPI2338-0002 Fieldbus Box IO-Link box, 8 digital inputs 24 V DC, 3.0 ms, or output 24 V DC, Imax = 0.5 A, 4 x M12
EPI2339-0021 Fieldbus Box IO-Link box, 16 digital inputs 24 V DC, 3.0 ms, or output 24 V DC, Imax = 0.5 A (∑ 4 A), 16 x M8
EPI2339-0022 Fieldbus Box IO-Link box, 16 digital inputs 24 V DC, 3.0 ms, or output 24 V DC, ImaxX = 0.5 A (∑ 4 A), 8 x M12
EPI2809-0021 Fieldbus Box IO-Link box, 16 digital outputs, 24 V DC, Imax = 0.5 A (∑ 4 A), 16 x M8
EPI2809-0022 Fieldbus Box IO-Link box, 16 digital outputs, 24 V DC, Imax = 0.5 A (∑ 4 A), 8 x M12
EPI3174-0002 Fieldbus Box IO-Link box, 4 analog differential inputs -10…+10 V or 0/4…20 mA, parameterisable, 16 bit, 4 x M12
EPI4374-0002 Fieldbus Box IO-Link box, 2 analog inputs -10…+10 V or 0/4…20 mA,
2 analog outputs -10…+10 V or 0/4…20 mA, parameterisable, 16 bit, 4 x M12
ERI1008-0001 Fieldbus Box IO-Link box, zinc die-cast housing, 8 digital inputs, 24 V DC, filter 3.0 ms, 8 x M8
ERI1008-0002 Fieldbus Box IO-Link box, zinc die-cast housing, 8 digital inputs, 24 V DC, filter 3.0 ms, 4 x M12
ERI1809-0021 Fieldbus Box IO-Link box, zinc die-cast housing, 16 digital inputs, 24 V DC, filter 3.0 ms, 16 x M8
ERI1809-0022 Fieldbus Box IO-Link box, zinc die-cast housing, 16 digital inputs, 24 V DC, filter 3.0 ms, 8 x M12
ERI2008-0001 Fieldbus Box IO-Link box, zinc die-cast housing, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, 8 x M8
ERI2008-0002 Fieldbus Box IO-Link box, zinc die-cast housing, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, 4 x M12
ERI2338-0001 Fieldbus Box IO-Link box, zinc die-cast housing, 8 digital inputs 24 V DC, 3.0 ms, or output 24 V DC, Imax = 0.5 A, 8 x M8
ERI2338-0002 Fieldbus Box IO-Link box, zinc die-cast housing, 8 digital inputs 24 V DC, 3.0 ms, or output 24 V DC, Imax = 0.5 A, 4 x M12
ERI2339-0021 Fieldbus Box IO-Link box, zinc die-cast housing, 16 digital inputs 24 V DC, 3.0 ms, or output 24 V DC, Imax = 0.5 A (∑ 4 A), 16 x M8
ERI2339-0022 Fieldbus Box IO-Link box, zinc die-cast housing, 16 digital inputs 24 V DC, 3.0 ms, or output 24 V DC, Imax = 0.5 A (∑ 4 A), 8 x M12
ERI2809-0021 Fieldbus Box IO-Link box, zinc die-cast housing, 16 digital outputs, 24 V DC, Imax = 0.5 A (∑ 4 A), 16 x M8
ERI2809-0022 Fieldbus Box IO-Link box, zinc die-cast housing, 16 digital outputs, 24 V DC, Imax = 0.5 A (∑ 4 A), 8 x M12
ERI3174-0002 Fieldbus Box IO-Link box, zinc die-cast housing, 4 analog differential inputs -10…+10 V or 0/4…20 mA, parameterisable, 16 bit, 4 x M12
ERI4374-0002 Fieldbus Box IO-Link box, zinc die-cast housing, 2 analog inputs -10…+10 V or 0/4…20 mA,
2 analog outputs -10…+10 V or 0/4…20 mA, parameterisable, 16 bit, 4 x M12
FM3312-B110-0010 Fieldbus Module Fieldbus Module, thermocouple, 12-channel, type J, EtherCAT IN/OUT interface, housing type A
FM3312-B110-1010 Fieldbus Module Fieldbus Module, thermocouple, 12-channel, type J, EtherCAT IN/OUT interface, housing type B
FM3332-B110-0010 Fieldbus Module Fieldbus Module, thermocouple, 32-channel, type J, EtherCAT IN/OUT interface, housing type A
FM3332-B110-1010 Fieldbus Module Fieldbus Module, thermocouple, 32-channel, type J, EtherCAT IN/OUT interface, housing type B
FM3312-B310-0000 Fieldbus Module Fieldbus Module, TC thermocouple, 12-channel, type K, PROFIBUS interface, housing type A
FM3312-B310-0010 Fieldbus Module Fieldbus Module, TC thermocouple, 12-channel, type J, PROFIBUS interface, housing type A
FM3312-B310-1000 Fieldbus Module Fieldbus Module, TC thermocouple, 12-channel, type K, PROFIBUS interface, housing type B
FM3312-B310-1010 Fieldbus Module Fieldbus Module, TC thermocouple, 12-channel, type J, PROFIBUS interface, housing type B
FM3332-B310-0000 Fieldbus Module Fieldbus Module, TC thermocouple, 32-channel, type K, PROFIBUS interface, housing type A
FM3332-B310-0010 Fieldbus Module Fieldbus Module, TC thermocouple, 32-channel, type J, PROFIBUS interface, housing type A
FM3332-B310-1000 Fieldbus Module Fieldbus Module, TC thermocouple, 32-channel, type K, PROFIBUS interface, housing type B
FM3332-B310-1010 Fieldbus Module Fieldbus Module, TC thermocouple, 32-channel, type J, PROFIBUS interface, housing type B
FC1100 Infrastructure Components EtherCAT slave card, 1-channel, EtherCAT IN and OUT (2 x RJ45), PCI bus
FC2001 Infrastructure Components Lightbus PC interface card, 1-channel, PCI bus
FC2002 Infrastructure Components Lightbus PC interface card, 2-channel, PCI bus
FC3101-0000 Infrastructure Components PROFIBUS master PC interface card, 1-channel, PCI bus
FC3101-0002 Infrastructure Components PROFIBUS master PC interface card, 1-channel, PCI bus, with 32 kbyte of NOVRAM
FC3102-0000 Infrastructure Components PROFIBUS master PC interface card, 2-channel, PCI bus
FC3102-0002 Infrastructure Components PROFIBUS master PC interface card, 2-channel, PCI bus, with 32 kbyte of NOVRAM
FC5101-0000 Infrastructure Components CANopen master PC interface card, 1-channel, PCI bus
FC5101-0002 Infrastructure Components CANopen master PC interface card, 1-channel, PCI bus, with 32 kbyte of NOVRAM
FC5102-0000 Infrastructure Components CANopen master PC interface card, 2-channel, PCI bus
FC5102-0002 Infrastructure Components CANopen master PC interface card, 2-channel, PCI bus, with 32 kbyte of NOVRAM
FC5201-0000 Infrastructure Components DeviceNet master PC interface card, 1-channel, PCI bus
FC5201-0002 Infrastructure Components DeviceNet master PC interface card, 1-channel, PCI bus, with 32 kbyte of NOVRAM
FC5202-0000 Infrastructure Components DeviceNet master PC interface card, 2-channel, PCI bus
FC5202-0002 Infrastructure Components DeviceNet master PC interface card, 2-channel, PCI bus, with 32 kbyte of NOVRAM
FC7501 Infrastructure Components SERCOS interface master PC interface card, 1-channel, PCI bus
FC7502 Infrastructure Components SERCOS interface master PC interface card, 2-channel, PCI bus
FC9001-0010 Infrastructure Components Ethernet PC interface card, 1-channel, PCI bus
FC9011 Infrastructure Components Gigabit Ethernet PC interface card, 1-channel, PCI bus
FC9002 Infrastructure Components Ethernet PC interface card 10/100 Mbit/s, 2-channel, PCI bus
FC9004 Infrastructure Components Ethernet PC interface card 10/100 Mbit/s, 4-channel, PCI bus
FC9321-0010 Infrastructure Components PROFINET IRT device PC interface card (Slave), 1-channel, PCI Express x1 bus
FC3151-0000 Infrastructure Components PROFIBUS master PC interface card, 1-channel, Mini PCI interface,
including connector board with D-sub 9-pin
FC3151-0002 Infrastructure Components PROFIBUS master PC interface card, 1-channel, Mini PCI interface, with 128 kbyte of NOVRAM,
including connector board with D-sub 9-pin
FC5151-0000 Infrastructure Components CANopen master PC interface card, 1-channel, Mini PCI interface,
including connector board with D-sub 9-pin
FC5151-0002 Infrastructure Components CANopen master PC interface card, 1-channel, Mini PCI interface, with 128 kbyte of NOVRAM,
including connector board with D-sub 9-pin
FC5251-0000 Infrastructure Components DeviceNet master PC interface card, 1-channel, Mini PCI interface,
including connector board with 5-pin connector
FC5251-0002 Infrastructure Components DeviceNet master PC interface card, 1-channel, Mini PCI interface, with 128 kbyte of NOVRAM,
including connector board with 5-pin connector
FC7551-0000 Infrastructure Components SERCOS interface master PC interface card, 1-channel, Mini PCI interface,
including connector board with 2 fibre optic built-in sockets
FC7551-0002 Infrastructure Components SERCOS interface master PC interface card, 1-channel, Mini PCI interface, with 128 kbyte of NOVRAM,
including connector board with 2 fibre optic built-in sockets
FC9051-0000 Infrastructure Components Ethernet PC interface card, 10/100 Mbit/s, 1-channel, Mini PCI interface,
including connector board with Ethernet socket RJ45
FC9151-0000 Infrastructure Components Ethernet PC interface card, 10/100/1000 Mbit/s, 1-channel, Mini PCI interface,
including connector board with Ethernet socket RJ45
FC1121 Infrastructure Components EtherCAT slave card, 1-channel, EtherCAT IN and OUT (2 x RJ45), PCI Express x1 bus
FC3121 Infrastructure Components PROFIBUS master PC interface card, 1-channel, PCI Express x1 bus
FC3122 Infrastructure Components PROFIBUS master PC interface card, 2-channel, PCI Express x1 bus
FC5121 Infrastructure Components CANopen master PC interface card, 1-channel, PCI Express x1 bus
FC5122 Infrastructure Components CANopen master PC interface card, 2-channel, PCI Express x1 bus
FC9022 Infrastructure Components Gigabit Ethernet PC interface card, 2-channel, PCI Express x1 bus
FC9024 Infrastructure Components Gigabit Ethernet PC interface card, 4-channel, PCI Express x1 bus
FC9062 Infrastructure Components Gigabit Ethernet PCIe module for PCs with Beckhoff PCIe module slots, 2-channel, PCI Express x1 bus
FC9361-0010 Infrastructure Components PROFINET IRT device PCIe module for PCs with Beckhoff PCIe module slots, 1-channel, PCI Express x1 bus
CU2005 Infrastructure Components 5-port Ethernet Switch, 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet with 5 x RJ45
CU2008 Infrastructure Components 8-port Ethernet Switch, 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet with 8 x RJ45
CU2016 Infrastructure Components 16-port Ethernet Switch, 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet with 16 x RJ45
CU2608 Infrastructure Components 8-port Ethernet Switch, 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet with 8 x M12 socket, d-coded, IP 67
CU2208 Infrastructure Components 8-port Gbit Ethernet Switch, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Ethernet with 8 x RJ45
CU2508 Infrastructure Components Real-time Ethernet port multiplier
CU1123 Infrastructure Components EtherCAT junctions, 3-port, RJ45
CU1124 Infrastructure Components EtherCAT junctions, 4-port, RJ45
CU1128 Infrastructure Components EtherCAT junction, 8-channel EtherCAT RJ45
CU1521-0000 Infrastructure Components EtherCAT media converter multimode fibre optic, IP 20
CU1521-0010 Infrastructure Components EtherCAT media converter singlemode fibre optic, IP 20
CU1561 Infrastructure Components EtherCAT media converter plastic optical fibre, IP 20
EP9128-0021 Infrastructure Components EtherCAT junction, 8-channel EtherCAT M8
EP9521-0020 Infrastructure Components 1-channel EtherCAT media converter fibre optic (multimode)
ZK1090-9191-0001 I/O Accessoires Industrial Ethernet/EtherCAT patch cable, CAT5, PUR, 0.17 m, 0.17 m
ZK1090-9191-5023 I/O Accessoires Industrial Ethernet/EtherCAT patch cable, CAT5, PUR, 0.23 m, 0.23 m
ZK1090-9191-0002 I/O Accessoires Industrial Ethernet/EtherCAT patch cable, CAT5, PUR, 0.26 m, 0.26 m
ZK1090-9191-5032 I/O Accessoires Industrial Ethernet/EtherCAT patch cable, CAT5, PUR, 0.32 m, 0.32 m
ZK1090-9191-5042 I/O Accessoires Industrial Ethernet/EtherCAT patch cable, CAT5, PUR, 0.42 m, 0.42 m
ZK1090-9191-0005 I/O Accessoires Industrial Ethernet/EtherCAT patch cable, CAT5, PUR, 0.50 m, 0.50 m
ZK1090-9191-0007 I/O Accessoires Industrial Ethernet/EtherCAT patch cable, CAT5, PUR, 0.75 m, 0.75 m
ZK1090-9191-0010 I/O Accessoires Industrial Ethernet/EtherCAT patch cable, CAT5, PUR, 1.00 m, 1.00 m
ZK1090-9191-0012 I/O Accessoires Industrial Ethernet/EtherCAT patch cable, CAT5, PUR, 1.25 m, 1.25 m
ZK1090-9191-0015 I/O Accessoires Industrial Ethernet/EtherCAT patch cable, CAT5, PUR, 1.50 m, 1.50 m
ZK1090-9191-0017 I/O Accessoires Industrial Ethernet/EtherCAT patch cable, CAT5, PUR, 1.75 m, 1.75 m
ZK1090-9191-0020 I/O Accessoires Industrial Ethernet/EtherCAT patch cable, CAT5, PUR, 2.00 m, 2.00 m
ZK1090-9191-0025 I/O Accessoires Industrial Ethernet/EtherCAT patch cable, CAT5, PUR, 2.50 m, 2.50 m
ZK1090-9191-0030 I/O Accessoires Industrial Ethernet/EtherCAT patch cable, CAT5, PUR, 3.00 m, 3.00 m
ZK1090-9191-0040 I/O Accessoires Industrial Ethernet/EtherCAT patch cable, CAT5, PUR, 4.00 m, 4.00 m
ZK1090-9191-0050 I/O Accessoires Industrial Ethernet/EtherCAT patch cable, CAT5, PUR, 5.00 m, 5.00 m
ZK1090-9191-0060 I/O Accessoires Industrial Ethernet/EtherCAT patch cable, CAT5, PUR, 6.00 m, 6.00 m
ZK1090-9191-0070 I/O Accessoires Industrial Ethernet/EtherCAT patch cable, CAT5, PUR, 7.00 m, 7.00 m
ZK1090-9191-0080 I/O Accessoires Industrial Ethernet/EtherCAT patch cable, CAT5, PUR, 8.00 m, 8.00 m
ZK1090-9191-0090 I/O Accessoires Industrial Ethernet/EtherCAT patch cable, CAT5, PUR, 9.00 m, 9.00 m
ZK1090-9191-0100 I/O Accessoires Industrial Ethernet/EtherCAT patch cable, CAT5, PUR, 10.0 m, 10.00 m
ZK1090-9191-0150 I/O Accessoires Industrial Ethernet/EtherCAT patch cable, CAT5, PUR, 15.0 m, 15.00 m
ZK1090-9191-0200 I/O Accessoires Industrial Ethernet/EtherCAT patch cable, CAT5, PUR, 20.0 m, 20.00 m
ZK1090-9191-0250 I/O Accessoires Industrial Ethernet/EtherCAT patch cable, CAT5, PUR, 25.0 m, 25.00 m
ZK1090-9191-0300 I/O Accessoires Industrial Ethernet/EtherCAT patch cable, CAT5, PUR, 30.0 m, 30.00 m
ZK1090-9191-0350 I/O Accessoires Industrial Ethernet/EtherCAT patch cable, CAT5, PUR, 35.0 m, 35.00 m
ZK1090-9191-0400 I/O Accessoires Industrial Ethernet/EtherCAT patch cable, CAT5, PUR, 40.0 m, 40.00 m
ZK1090-9191-0450 I/O Accessoires Industrial Ethernet/EtherCAT patch cable, CAT5, PUR, 45.0 m, 45.00 m
ZK1090-9191-0500 I/O Accessoires Industrial Ethernet/EtherCAT patch cable, CAT5, PUR, 50.0 m, 50.00 m
ZK1090-9191-6003 I/O Accessoires RJ45, plug, straight, male, 8-pin – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 0.30 m
ZK1090-9191-6005 I/O Accessoires RJ45, plug, straight, male, 8-pin – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 0.50 m
ZK1090-9191-6010 I/O Accessoires RJ45, plug, straight, male, 8-pin – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 1.00 m
ZK1090-9191-6020 I/O Accessoires RJ45, plug, straight, male, 8-pin – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 2.00 m
ZK1090-9191-6030 I/O Accessoires RJ45, plug, straight, male, 8-pin – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 3.00 m
ZK1090-9191-6035 I/O Accessoires RJ45, plug, straight, male, 8-pin – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 3.50 m
ZK1090-9191-6050 I/O Accessoires RJ45, plug, straight, male, 8-pin – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 5.00 m
ZK1090-9191-6060 I/O Accessoires RJ45, plug, straight, male, 8-pin – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 6.00 m
ZK1090-9191-6100 I/O Accessoires RJ45, plug, straight, male, 8-pin – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 10.00 m
ZK1090-9191-6110 I/O Accessoires RJ45, plug, straight, male, 8-pin – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 11.00 m
ZK1090-9191-6150 I/O Accessoires RJ45, plug, straight, male, 8-pin – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 15.00 m
ZK1090-9191-6200 I/O Accessoires RJ45, plug, straight, male, 8-pin – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 20.00 m
ZK1090-9191-6250 I/O Accessoires RJ45, plug, straight, male, 8-pin – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 25.00 m
ZK1090-9191-6300 I/O Accessoires RJ45, plug, straight, male, 8-pin – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 30.00 m
ZK1090-9191-6350 I/O Accessoires RJ45, plug, straight, male, 8-pin – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 35.00 m
ZK1090-9191-6400 I/O Accessoires RJ45, plug, straight, male, 8-pin – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 40.00 m
ZK1090-9191-1005 I/O Accessoires RJ45, plug, straight, male, 4-pin – RJ45, plug, straight, male, 4-pin, 0.50 m
ZK1090-9191-1010 I/O Accessoires RJ45, plug, straight, male, 4-pin – RJ45, plug, straight, male, 4-pin, 1.00 m
ZK1090-9191-1020 I/O Accessoires RJ45, plug, straight, male, 4-pin – RJ45, plug, straight, male, 4-pin, 2.00 m
ZK1090-9191-1030 I/O Accessoires RJ45, plug, straight, male, 4-pin – RJ45, plug, straight, male, 4-pin, 3.00 m
ZK1090-9191-1050 I/O Accessoires RJ45, plug, straight, male, 4-pin – RJ45, plug, straight, male, 4-pin, 5.00 m
ZK1090-9191-1070 I/O Accessoires RJ45, plug, straight, male, 4-pin – RJ45, plug, straight, male, 4-pin, 7.00 m
ZK1090-9191-1100 I/O Accessoires RJ45, plug, straight, male, 4-pin – RJ45, plug, straight, male, 4-pin, 10.00 m
ZK1090-9191-1200 I/O Accessoires RJ45, plug, straight, male, 4-pin – RJ45, plug, straight, male, 4-pin, 20.00 m
ZK1090-9191-1250 I/O Accessoires RJ45, plug, straight, male, 4-pin – RJ45, plug, straight, male, 4-pin, 25.00 m
ZK1090-9191-1400 I/O Accessoires RJ45, plug, straight, male, 4-pin – RJ45, plug, straight, male, 4-pin, 40.00 m
ZK1090-9191-1550 I/O Accessoires RJ45, plug, straight, male, 4-pin – RJ45, plug, straight, male, 4-pin, 55.00 m
ZK1090-9191-1600 I/O Accessoires RJ45, plug, straight, male, 4-pin – RJ45, plug, straight, male, 4-pin, 60.00 m
ZK1090-9191-1700 I/O Accessoires RJ45, plug, straight, male, 4-pin – RJ45, plug, straight, male, 4-pin, 70.00 m
ZK1090-9191-1900 I/O Accessoires RJ45, plug, straight, male, 4-pin – RJ45, plug, straight, male, 4-pin, 90.00 m
ZK1090-9191-1999 I/O Accessoires RJ45, plug, straight, male, 4-pin – RJ45, plug, straight, male, 4-pin, 100.00 m
ZK1090-9191-3005 I/O Accessoires RJ45, plug, straight, male, 8-pin – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 0.50 m
ZK1090-9191-3010 I/O Accessoires RJ45, plug, straight, male, 8-pin – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 1.00 m
ZK1090-9191-3020 I/O Accessoires RJ45, plug, straight, male, 8-pin – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 2.00 m
ZK1090-9191-3030 I/O Accessoires RJ45, plug, straight, male, 8-pin – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 3.00 m
ZK1090-9191-3050 I/O Accessoires RJ45, plug, straight, male, 8-pin – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 5.00 m
ZB9010 I/O Accessoires Industrial Ethernet/EtherCAT cable, fixed installation, AWG 22, sold by the metre
ZB9010-R000 I/O Accessoires Reel with Industrial EtherCAT/Ethernet cable, PVC, fixed installation, 1 x 4 x AWG22, green, OD = 6.5 mm (±0.2 mm), tolerance: ±3 %, 500 m
ZB9020 I/O Accessoires PUR, 4-core, SF/UTP, AWG22, CAT 5e, drag-chain suitable, green, sold by the metre
ZB9020-R000 I/O Accessoires Reel with Industrial EtherCAT/Ethernet cable, PUR, flex, 1 x 4 x AWG22, green, OD = 6.5 mm (±0.2 mm), tolerance: ±3 %, 500 m
ZB9030 I/O Accessoires Industrial Ethernet/EtherCAT cable, PVC, with shield, AWG 26, fixed installation, sold by the metre
ZB9030-R000 I/O Accessoires Reel with Industrial EtherCAT/Ethernet cable, PVC, fixed installation, 1 x 4 x AWG26, green, OD = 4.9 mm (±0.2 mm), tolerance: ±3 %, 500 m
ZB9031 I/O Accessoires Industrial Ethernet/EtherCAT cable, PUR, with shield, for M8 wiring,
AWG 26, drag chain suitable, 5 million bending cycles, sold by the metre
ZB9032 I/O Accessoires Industrial Ethernet/EtherCAT cable, PUR, AWG26, highflex, drag-chain suitable, 20 million bending cycles, sold by the metre
ZS1090-0002 I/O Accessoires RJ45, IP 67, plug, plastic, straight, male, 8-pin, 0.14…0.34 mm², Ø 4…5.4 mm
ZS1090-0003 I/O Accessoires RJ45, IP 20, plug, plastic, IDC, straight, male, 4-pin, AWG24-22, Ø 6…6.9 mm, price for 10 pieces
ZS1090-0005 I/O Accessoires RJ45, IP 20, plug, plastic, IDC, straight, male, 8-pin, AWG26-22, Ø 5.5…8.5 mm, price for 10 pieces
ZK1091-1001-0001 I/O Accessoires Fibre-optic duplex cable, SC connector on both sides, 1 m, 1.00 m
ZK1091-1001-0005 I/O Accessoires Fibre-optic duplex cable, SC connector on both sides, 5 m, 5.00 m
ZK1091-1001-0010 I/O Accessoires Fibre-optic duplex cable, SC connector on both sides, 10 m, 10.00 m
ZK1091-1001-0015 I/O Accessoires Fibre-optic duplex cable, SC connector on both sides, 15 m, 15.00 m
ZK1091-1001-0020 I/O Accessoires Fibre-optic duplex cable, SC connector on both sides, 20 m, 20.00 m
ZK1091-1001-0025 I/O Accessoires Fibre-optic duplex cable, SC connector on both sides, 25 m, 25.00 m
ZK1091-1001-0050 I/O Accessoires Fibre-optic duplex cable, SC connector on both sides, 50 m, 50.00 m
Z1190 I/O Accessoires POF fibre-optic duplex cable 980/1000 µm for direct connector assembly, sold by metre, PUR, 2-wire, for POF, drag-chain suitable, red
ZS1090-0008 I/O Accessoires connector set for direct connector assembly for POF cables, contains 10 connectors and 1 polishing set including sanding gauge and polishing paper
ZB9032 I/O Accessoires Industrial Ethernet/EtherCAT cable, PUR, AWG26, highflex, drag-chain suitable, 20 million bending cycles, sold by the metre
ZB9032-R000 I/O Accessoires Reel with Industrial EtherCAT/Ethernet cable, highflex, 1 x 4 x AWG26, green,
OD = 5.4 mm (±0.2 mm), tolerance: ± 3%, 500 m
ZK1090-3100-0010 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – open end, 1.00 m
ZK1090-3100-0020 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – open end, 2.00 m
ZK1090-3100-0030 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – open end, 3.00 m
ZK1090-3100-0050 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – open end, 5.00 m
ZK1090-3100-0070 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – open end, 7.00 m
ZK1090-3100-0080 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – open end, 8.00 m
ZK1090-3100-0100 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – open end, 10.00 m
ZK1090-3100-0150 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – open end, 15.00 m
ZK1090-3100-0300 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – open end, 30.00 m
ZK1090-3100-0400 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – open end, 40.00 m
ZK1090-3100-0500 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – open end, 50.00 m
ZK1090-3131-0001 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 0.13 m
ZK1090-3131-0002 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 0.20 m
ZK1090-3131-0003 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 0.30 m
ZK1090-3131-0004 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 0.40 m
ZK1090-3131-0005 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 0.50 m
ZK1090-3131-0006 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 0.60 m
ZK1090-3131-0007 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 0.70 m
ZK1090-3131-0010 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 1.00 m
ZK1090-3131-0013 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 1.30 m
ZK1090-3131-0015 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 1.50 m
ZK1090-3131-0020 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 2.00 m
ZK1090-3131-0025 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 2.50 m
ZK1090-3131-0030 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 3.00 m
ZK1090-3131-0040 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 4.00 m
ZK1090-3131-0050 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 5.00 m
ZK1090-3131-0055 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 5.50 m
ZK1090-3131-0060 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 6.00 m
ZK1090-3131-0070 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 7.00 m
ZK1090-3131-0075 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 7.50 m
ZK1090-3131-0090 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 9.00 m
ZK1090-3131-0100 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 10.00 m
ZK1090-3131-0110 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 11.00 m
ZK1090-3131-0120 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 12.00 m
ZK1090-3131-0150 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 15.00 m
ZK1090-3131-0155 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 15.50 m
ZK1090-3131-0165 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 16.50 m
ZK1090-3131-0170 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 17.00 m
ZK1090-3131-0200 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 20.00 m
ZK1090-3131-0205 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 20.50 m
ZK1090-3131-0250 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 25.00 m
ZK1090-3131-0285 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 28.50 m
ZK1090-3131-0300 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 30.00 m
ZK1090-3131-0350 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 35.00 m
ZK1090-3131-0400 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 40.00 m
ZK1090-3131-0450 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 45.00 m
ZK1090-3131-0500 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 50.00 m
ZK1090-3132-0002 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 0.20 m
ZK1090-3132-0003 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 0.30 m
ZK1090-3132-0004 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 0.40 m
ZK1090-3132-0005 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 0.50 m
ZK1090-3132-0010 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 1.00 m
ZK1090-3132-0015 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 1.50 m
ZK1090-3132-0020 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 2.00 m
ZK1090-3132-0030 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 3.00 m
ZK1090-3132-0040 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 4.00 m
ZK1090-3132-0050 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 5.00 m
ZK1090-3132-0075 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 7.50 m
ZK1090-3132-0100 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 10.00 m
ZK1090-3132-0150 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 15.00 m
ZK1090-3132-0200 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 20.00 m
ZK1090-3132-0250 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 25.00 m
ZK1090-3132-0300 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 30.00 m
ZK1090-3132-0350 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 35.00 m
ZK1090-3132-0400 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 40.00 m
ZK1090-3132-0500 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 50.00 m
ZK1090-3134-0002 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, angled, female, 4-pin, A-coded, 0.20 m
ZK1090-3134-0005 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, angled, female, 4-pin, A-coded, 0.50 m
ZK1090-3161-0001 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 0.10 m
ZK1090-3161-0002 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 0.20 m
ZK1090-3161-0003 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 0.30 m
ZK1090-3161-0005 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 0.50 m
ZK1090-3161-0010 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 1.00 m
ZK1090-3161-0015 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 1.50 m
ZK1090-3161-0016 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 1.60 m
ZK1090-3161-0020 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 2.00 m
ZK1090-3161-0030 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 3.00 m
ZK1090-3161-0040 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 4.00 m
ZK1090-3161-0050 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 5.00 m
ZK1090-3161-0070 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 7.00 m
ZK1090-3161-0080 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 8.00 m
ZK1090-3161-0090 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 9.00 m
ZK1090-3161-0100 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 10.00 m
ZK1090-3161-0110 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 11.00 m
ZK1090-3161-0120 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 12.00 m
ZK1090-3161-0150 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 15.00 m
ZK1090-3161-0200 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 20.00 m
ZK1090-3161-0250 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 25.00 m
ZK1090-3161-0300 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 30.00 m
ZK1090-3161-0350 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 35.00 m
ZK1090-3161-0500 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 50.00 m
ZK1090-3163-0001 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M12, plug, angled, male, 4-pin, D-coded, 0.13 m
ZK1090-3163-0010 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M12, plug, angled, male, 4-pin, D-coded, 1.00 m
ZK1090-3163-0015 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M12, plug, angled, male, 4-pin, D-coded, 1.50 m
ZK1090-3163-0020 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M12, plug, angled, male, 4-pin, D-coded, 2.00 m
ZK1090-3163-0030 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M12, plug, angled, male, 4-pin, D-coded, 3.00 m
ZK1090-3163-0050 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M12, plug, angled, male, 4-pin, D-coded, 5.00 m
ZK1090-3163-0100 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M12, plug, angled, male, 4-pin, D-coded, 10.00 m
ZK1090-3163-0150 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M12, plug, angled, male, 4-pin, D-coded, 15.00 m
ZK1090-3166-0002 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M12, flange, straight, female, 4-pin, D-coded, 0.20 m
ZK1090-3166-0006 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M12, flange, straight, female, 4-pin, D-coded, 0.60 m
ZK1090-3166-0010 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M12, flange, straight, female, 4-pin, D-coded, 1.00 m
ZK1090-3166-0020 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M12, flange, straight, female, 4-pin, D-coded, 2.00 m
ZK1090-3191-0002 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 0.20 m
ZK1090-3191-0004 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 0.40 m
ZK1090-3191-0005 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 0.50 m
ZK1090-3191-0010 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 1.00 m
ZK1090-3191-0015 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 1.50 m
ZK1090-3191-0020 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 2.00 m
ZK1090-3191-0030 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 3.00 m
ZK1090-3191-0025 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 2.50 m
ZK1090-3191-0035 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 3.50 m
ZK1090-3191-0050 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 5.00 m
ZK1090-3191-0060 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 6.00 m
ZK1090-3191-0070 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 7.00 m
ZK1090-3191-0075 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 7.50 m
ZK1090-3191-0080 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 8.00 m
ZK1090-3191-0090 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 9.00 m
ZK1090-3191-0100 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 10.00 m
ZK1090-3191-0120 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 12.00 m
ZK1090-3191-0125 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 12.50 m
ZK1090-3191-0140 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 14.00 m
ZK1090-3191-0150 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 15.00 m
ZK1090-3191-0160 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 16.00 m
ZK1090-3191-0165 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 16.50 m
ZK1090-3191-0170 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 17.00 m
ZK1090-3191-0200 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 20.00 m
ZK1090-3191-0205 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 20.50 m
ZK1090-3191-0250 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 25.00 m
ZK1090-3191-0285 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 28.50 m
ZK1090-3191-0300 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 30.00 m
ZK1090-3191-0350 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 35.00 m
ZK1090-3191-0400 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 40.00 m
ZK1090-3191-0500 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 50.00 m
ZK1090-3200-0020 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, socket, straight, female, 4-pin, A‑coded – open end, 2.00 m
ZK1090-3200-0050 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, socket, straight, female, 4-pin, A‑coded – open end, 5.00 m
ZK1090-3200-0100 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, socket, straight, female, 4-pin, A‑coded – open end, 10.00 m
ZK1090-3200-0200 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, socket, straight, female, 4-pin, A‑coded – open end, 20.00 m
ZK1090-3200-0250 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, socket, straight, female, 4-pin, A‑coded – open end, 25.00 m
ZK1090-3232-0001 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, socket, straight, female, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 0.13 m
ZK1090-3232-0010 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, socket, straight, female, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 1.00 m
ZK1090-3232-0050 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, socket, straight, female, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 5.00 m
ZK1090-3291-0004 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, socket, straight, female, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 0.40 m
ZK1090-3291-0005 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, socket, straight, female, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 0.50 m
ZK1090-3291-0015 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, socket, straight, female, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 1.50 m
ZK1090-3291-0010 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, socket, straight, female, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 1.00 m
ZK1090-3291-0020 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, socket, straight, female, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 2.00 m
ZK1090-3291-0025 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, socket, straight, female, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 2.50 m
ZK1090-3291-0030 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, socket, straight, female, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 3.00 m
ZK1090-3291-0050 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, socket, straight, female, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 5.00 m
ZK1090-3291-0060 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, socket, straight, female, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 6.00 m
ZK1090-3291-0070 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, socket, straight, female, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 7.00 m
ZK1090-3291-0100 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, socket, straight, female, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 10.00 m
ZK1090-3291-0200 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, socket, straight, female, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 20.00 m
ZK1090-3291-0250 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, socket, straight, female, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 25.00 m
ZK1090-3291-0300 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, socket, straight, female, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 30.00 m
ZK1090-3333-0001 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, angled, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, angled, male, 4-pin, A-coded, 0.12 m
ZK1090-3333-0002 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, angled, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, angled, male, 4-pin, A-coded, 0.20 m
ZK1090-3333-0003 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, angled, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, angled, male, 4-pin, A-coded, 0.30 m
ZK1090-3333-0004 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, angled, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, angled, male, 4-pin, A-coded, 0.40 m
ZK1090-3333-0005 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, angled, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, angled, male, 4-pin, A-coded, 0.50 m
ZK1090-3333-0010 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, angled, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, angled, male, 4-pin, A-coded, 1.00 m
ZK1090-3333-0025 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, angled, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, angled, male, 4-pin, A-coded, 2.50 m
ZK1090-3333-0030 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, angled, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, angled, male, 4-pin, A-coded, 0.30 m
ZK1090-3333-0050 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, angled, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, angled, male, 4-pin, A-coded, 5.00 m
ZK1090-3333-0075 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, angled, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, angled, male, 4-pin, A-coded, 7.50 m
ZK1090-3333-0100 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, angled, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, angled, male, 4-pin, A-coded, 10.00 m
ZK1090-3391-0020 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, angled, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 2.00 m
ZK1090-3391-0050 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, plug, angled, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 5.00 m
ZK1090-3891-0005 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, flange, straight, female, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 0.50 m
ZK1090-3891-0010 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, flange, straight, female, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 1.00 m
ZK1090-3891-0015 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, flange, straight, female, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 1.50 m
ZK1090-3891-0020 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M8, flange, straight, female, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 2.00 m
ZB9020 I/O Accessoires PUR, 4-core, SF/UTP, AWG22, CAT 5e, drag-chain suitable, green, sold by the metre
ZB9020-R000 I/O Accessoires Reel with Industrial EtherCAT/Ethernet cable, PUR, flex, 1 x 4 x AWG22, green, OD = 6.5 mm (±0.2 mm), tolerance: ±3 %, 500 m
ZK1090-3100-1020 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – open end, 2.00 m
ZK1090-3100-1030 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – open end, 3.00 m
ZK1090-3100-1050 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – open end, 5.00 m
ZK1090-3100-1075 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – open end, 7.50 m
ZK1090-3100-1100 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – open end, 10.00 m
ZK1090-3100-1150 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – open end, 15.00 m
ZK1090-3100-1200 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – open end, 20.00 m
ZK1090-3100-1250 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – open end, 25.00 m
ZK1090-3100-1300 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – open end, 30.00 m
ZK1090-3100-1750 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – open end, 75.00 m
ZK1090-3100-1999 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – open end, 100.00 m
ZK1090-3131-1003 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 0.30 m
ZK1090-3131-1005 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 0.50 m
ZK1090-3131-1010 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 1.00 m
ZK1090-3131-1020 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 2.00 m
ZK1090-3131-1030 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 3.00 m
ZK1090-3131-1040 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 4.00 m
ZK1090-3131-1050 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 5.00 m
ZK1090-3131-1075 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 7.50 m
ZK1090-3131-1080 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 8.00 m
ZK1090-3131-1100 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 10.00 m
ZK1090-3131-1150 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 15.00 m
ZK1090-3131-1200 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 20.00 m
ZK1090-3131-1250 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 25.00 m
ZK1090-3131-1300 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 30.00 m
ZK1090-3131-1350 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 35.00 m
ZK1090-3131-1400 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 40.00 m
ZK1090-3131-1450 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 45.00 m
ZK1090-3131-1500 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 50.00 m
ZK1090-3131-1800 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 80.00 m
ZK1090-3131-1999 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 100.00 m
ZK1090-3132-1003 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 0.30 m
ZK1090-3132-1010 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 1.00 m
ZK1090-3132-1020 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 2.00 m
ZK1090-3132-1030 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 3.00 m
ZK1090-3132-1040 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 4.00 m
ZK1090-3132-1050 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 5.00 m
ZK1090-3132-1075 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 7.50 m
ZK1090-3132-1100 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 10.00 m
ZK1090-3132-1110 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 11.00 m
ZK1090-3132-1120 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 12.00 m
ZK1090-3132-1150 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 15.00 m
ZK1090-3132-1175 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 17.50 m
ZK1090-3132-1200 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 20.00 m
ZK1090-3132-1250 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 25.00 m
ZK1090-3132-1300 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 30.00 m
ZK1090-3132-1350 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 35.00 m
ZK1090-3132-1400 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 40.00 m
ZK1090-3132-1500 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 50.00 m
ZK1090-3132-1750 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 75.00 m
ZK1090-3132-1800 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 80.00 m
ZK1090-3161-1005 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 0.50 m
ZK1090-3161-1010 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 1.00 m
ZK1090-3161-1015 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 1.50 m
ZK1090-3161-1030 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 3.00 m
ZK1090-3161-1050 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 5.00 m
ZK1090-3161-1060 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 6.00 m
ZK1090-3161-1080 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 8.00 m
ZK1090-3161-1090 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 9.00 m
ZK1090-3161-1100 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 10.00 m
ZK1090-3161-1160 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 16.00 m
ZK1090-3161-1999 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 100.00 m
ZK1090-3191-1020 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 2.00 m
ZK1090-3191-1030 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 3.00 m
ZK1090-3191-1035 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 3.50 m
ZK1090-3191-1050 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 5.00 m
ZK1090-3191-1100 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 10.00 m
ZK1090-3191-1120 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 12.00 m
ZK1090-3191-1140 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 14.00 m
ZK1090-3191-1150 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 15.00 m
ZK1090-3191-1200 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 20.00 m
ZK1090-3191-1250 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 25.00 m
ZK1090-3191-1300 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 30.00 m
ZK1090-3191-1450 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 45.00 m
ZK1090-3191-1600 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 60.00 m
ZK1090-3191-1700 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 70.00 m
ZK1090-3191-1750 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 75.00 m
ZK1090-3191-1999 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 100.00 m
ZB9030 I/O Accessoires Industrial Ethernet/EtherCAT cable, PVC, with shield, AWG 26, fixed installation, sold by the metre
ZB9030-R000 I/O Accessoires Reel with Industrial EtherCAT/Ethernet cable, PVC, fixed installation, 1 x 4 x AWG26, green, OD = 4.9 mm (±0.2 mm), tolerance: ±3 %, 500 m
ZK1090-3100-3010 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – open end, 1.00 m
ZK1090-3100-3020 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – open end, 2.00 m
ZK1090-3100-3050 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – open end, 5.00 m
ZK1090-3100-3080 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – open end, 8.00 m
ZK1090-3100-3100 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – open end, 10.00 m
ZK1090-3100-3200 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – open end, 20.00 m
ZK1090-3131-3001 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 0.10 m
ZK1090-3131-3002 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 0.20 m
ZK1090-3131-3003 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 0.30 m
ZK1090-3131-3005 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 0.50 m
ZK1090-3131-3010 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 1.00 m
ZK1090-3131-3015 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 1.50 m
ZK1090-3131-3020 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 2.00 m
ZK1090-3131-3030 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 3.00 m
ZK1090-3131-3040 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 4.00 m
ZK1090-3131-3050 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 5.00 m
ZK1090-3131-3060 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 0.60 m
ZK1090-3131-3070 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 7.00 m
ZK1090-3131-3075 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 7.50 m
ZK1090-3131-3080 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 8.00 m
ZK1090-3131-3100 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 10.00 m
ZK1090-3131-3150 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 15.00 m
ZK1090-3131-3200 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 20.00 m
ZK1090-3131-3250 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 25.00 m
ZK1090-3131-3300 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 30.00 m
ZK1090-3131-3350 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 35.00 m
ZK1090-3131-3400 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 40.00 m
ZK1090-3131-3450 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 45.00 m
ZK1090-3131-3500 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 50.00 m
ZK1090-3132-3010 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 1.00 m
ZK1090-3132-3020 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 2.00 m
ZK1090-3132-3030 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 3.00 m
ZK1090-3132-3050 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 5.00 m
ZK1090-3132-3100 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 10.00 m
ZK1090-3132-3150 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 15.00 m
ZK1090-3132-3200 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 20.00 m
ZK1090-3132-3250 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 25.00 m
ZK1090-3132-3300 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 30.00 m
ZK1090-3132-3400 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 40.00 m
ZK1090-3132-3500 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 50.00 m
ZK1090-3161-3005 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 0.50 m
ZK1090-3161-3070 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 7.00 m
ZK1090-3161-3400 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 40.00 m
ZK1090-3191-3003 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 0.30 m
ZK1090-3191-3005 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 0.50 m
ZK1090-3191-3010 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 1.00 m
ZK1090-3191-3020 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 2.00 m
ZK1090-3191-3025 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 2.50 m
ZK1090-3191-3030 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 3.00 m
ZK1090-3191-3050 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 5.00 m
ZK1090-3191-3060 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 6.00 m
ZK1090-3191-3075 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 7.50 m
ZK1090-3191-3100 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 10.00 m
ZK1090-3191-3150 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 15.00 m
ZK1090-3191-3200 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 20.00 m
ZK1090-3191-3250 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 25.00 m
ZK1090-3191-3300 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 30.00 m
ZK1090-3191-3500 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 50.00 m
ZK1090-3131-2001 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded, 0.13 m
ZB9032 I/O Accessoires Industrial Ethernet/EtherCAT cable, PUR, AWG26, highflex, drag-chain suitable, 20 million bending cycles, sold by the metre
ZB9032-R000 I/O Accessoires Reel with Industrial EtherCAT/Ethernet cable, highflex, 1 x 4 x AWG26, green,
OD = 5.4 mm (±0.2 mm), tolerance: ± 3%, 500 m
ZK1090-6100-4025 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – open end, 2.50 m
ZK1090-6100-4035 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – open end, 3.50 m
ZK1090-6100-4060 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – open end, 6.00 m
ZK1090-6100-4100 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – open end, 10.00 m
ZK1090-6100-4150 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – open end, 15.00 m
ZK1090-6100-4200 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – open end, 20.00 m
ZK1090-6161-4005 I/O Accessoires M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 0.50 m
ZK1090-6161-4010 I/O Accessoires M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 1.00 m
ZK1090-6161-4015 I/O Accessoires M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 1.50 m
ZK1090-6161-4020 I/O Accessoires M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 2.00 m
ZK1090-6161-4025 I/O Accessoires M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 2.50 m
ZK1090-6161-4030 I/O Accessoires M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 3.00 m
ZK1090-6161-4035 I/O Accessoires M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 3.50 m
ZK1090-6161-4040 I/O Accessoires M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 0.40 m
ZK1090-6161-4050 I/O Accessoires M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 5.00 m
ZK1090-6161-4060 I/O Accessoires M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 6.00 m
ZK1090-6161-4100 I/O Accessoires M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 10.00 m
ZK1090-6191-4025 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 2.50 m
ZK1090-6191-4030 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 3.00 m
ZK1090-6191-4035 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 3.50 m
ZK1090-6191-4050 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 5.00 m
ZK1090-6191-4060 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 6.00 m
ZK1090-6191-4100 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 10.00 m
ZK1090-6191-4120 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 12.00 m
ZK1090-6191-4150 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 15.00 m
ZK1090-6191-4200 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 20.00 m
ZK1090-6800-4010 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, highflex, M12, flange, angled, female, 4-pin, D‑coded – open end, 1.00 m
ZB9020 I/O Accessoires PUR, 4-core, SF/UTP, AWG22, CAT 5e, drag-chain suitable, green, sold by the metre
ZB9020-R000 I/O Accessoires Reel with Industrial EtherCAT/Ethernet cable, PUR, flex, 1 x 4 x AWG22, green, OD = 6.5 mm (±0.2 mm), tolerance: ±3 %, 500 m
ZK1090-6100-0020 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – open end, 2.00 m
ZK1090-6100-0030 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – open end, 3.00 m
ZK1090-6100-0040 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – open end, 4.00 m
ZK1090-6100-0050 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – open end, 5.00 m
ZK1090-6100-0060 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – open end, 6.00 m
ZK1090-6100-0100 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – open end, 10.00 m
ZK1090-6100-0120 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – open end, 12.00 m
ZK1090-6100-0150 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – open end, 15.00 m
ZK1090-6100-0200 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – open end, 20.00 m
ZK1090-6100-0250 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – open end, 25.00 m
ZK1090-6100-0300 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – open end, 30.00 m
ZK1090-6100-0500 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – open end, 50.00 m
ZK1090-6161-0005 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 0.50 m
ZK1090-6161-0010 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 1.00 m
ZK1090-6161-0020 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 2.00 m
ZK1090-6161-0025 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 2.50 m
ZK1090-6161-0030 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 3.00 m
ZK1090-6161-0035 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 3.50 m
ZK1090-6161-0040 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 4.00 m
ZK1090-6161-0045 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 4.50 m
ZK1090-6161-0050 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 5.00 m
ZK1090-6161-0060 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 6.00 m
ZK1090-6161-0070 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 7.00 m
ZK1090-6161-0075 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 7.50 m
ZK1090-6161-0100 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 10.00 m
ZK1090-6161-0120 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 12.00 m
ZK1090-6161-0150 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 15.00 m
ZK1090-6161-0200 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 20.00 m
ZK1090-6161-0250 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 25.00 m
ZK1090-6161-0300 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 30.00 m
ZK1090-6161-0400 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 40.00 m
ZK1090-6161-0999 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 100.00 m
ZK1090-6163-0005 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – M12, plug, angled, male, 4-pin, D-coded, 0.50 m
ZK1090-6163-0010 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – M12, plug, angled, male, 4-pin, D-coded, 1.00 m
ZK1090-6163-0020 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – M12, plug, angled, male, 4-pin, D-coded, 2.00 m
ZK1090-6163-0030 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – M12, plug, angled, male, 4-pin, D-coded, 3.00 m
ZK1090-6163-0040 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – M12, plug, angled, male, 4-pin, D-coded, 4.00 m
ZK1090-6163-0050 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – M12, plug, angled, male, 4-pin, D-coded, 5.00 m
ZK1090-6166-0020 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – M12, flange, straight, female, 4-pin, D-coded, 2.00 m
ZK1090-6166-0030 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – M12, flange, straight, female, 4-pin, D-coded, 3.00 m
ZK1090-6166-0100 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – M12, flange, straight, female, 4-pin, D-coded, 10.00 m
ZK1090-6166-0110 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – M12, flange, straight, female, 4-pin, D-coded, 11.00 m
ZK1090-6191-0005 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 0.50 m
ZK1090-6191-0010 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 1.00 m
ZK1090-6191-0015 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 1.50 m
ZK1090-6191-0020 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 2.00 m
ZK1090-6191-0025 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 2.50 m
ZK1090-6191-0030 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 3.00 m
ZK1090-6191-0040 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 4.00 m
ZK1090-6191-0045 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 4.50 m
ZK1090-6191-0050 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 5.00 m
ZK1090-6191-0060 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 6.00 m
ZK1090-6191-0075 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 7.50 m
ZK1090-6191-0100 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 10.00 m
ZK1090-6191-0120 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 12.00 m
ZK1090-6191-0150 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 15.00 m
ZK1090-6191-0200 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 20.00 m
ZK1090-6191-0300 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 30.00 m
ZK1090-6191-0320 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 32.00 m
ZK1090-6191-0500 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 50.00 m
ZK1090-6191-0070 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 7.00 m
ZK1090-6191-0110 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 11.00 m
ZK1090-6191-0130 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 13.00 m
ZK1090-6191-0170 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 17.00 m
ZK1090-6191-0180 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 18.00 m
ZK1090-6191-0250 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 25.00 m
ZK1090-6191-0350 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 35.00 m
ZK1090-6191-0400 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 40.00 m
ZK1090-6191-0999 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 100.00 m
ZK1090-6291-0040 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, socket, straight, female, 4-pin, D‑coded – RJ45, plug, straight, male, 4-pin, 4.00 m
ZK1090-6292-0002 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, flange, straight, female, 4-pin, D‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 0.20 m
ZK1090-6292-0005 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, flange, straight, female, 4-pin, D‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 0.50 m
ZK1090-6292-0007 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, flange, straight, female, 4-pin, D‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 0.70 m
ZK1090-6292-0008 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, flange, straight, female, 4-pin, D‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 0.80 m
ZK1090-6292-0010 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, flange, straight, female, 4-pin, D‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 1.00 m
ZK1090-6292-0015 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, flange, straight, female, 4-pin, D‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 1.50 m
ZK1090-6292-0020 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, flange, straight, female, 4-pin, D‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 2.00 m
ZK1090-6292-0030 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, flange, straight, female, 4-pin, D‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 3.00 m
ZK1090-6292-0025 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, flange, straight, female, 4-pin, D‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 2.50 m
ZK1090-6292-0050 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, flange, straight, female, 4-pin, D‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 5.00 m
ZK1090-6292-0060 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, flange, straight, female, 4-pin, D‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 6.00 m
ZK1090-6292-0080 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, flange, straight, female, 4-pin, D‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 8.00 m
ZK1090-6292-0100 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, flange, straight, female, 4-pin, D‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 10.00 m
ZK1090-6292-0130 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, flange, straight, female, 4-pin, D‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 13.00 m
ZK1090-6292-0200 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, flange, straight, female, 4-pin, D‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 20.00 m
ZK1090-6292-0300 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, flange, straight, female, 4-pin, D‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 30.00 m
ZK1090-6300-0020 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, angled, male, 4-pin, D‑coded – open end, 2.00 m
ZK1090-6300-0035 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, angled, male, 4-pin, D‑coded – open end, 3.50 m
ZK1090-6300-0050 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, angled, male, 4-pin, D‑coded – open end, 5.00 m
ZK1090-6300-0060 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, angled, male, 4-pin, D‑coded – open end, 6.00 m
ZK1090-6363-0005 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, angled, male, 4-pin, D‑coded – M12, plug, angled, male, 4-pin, D-coded, 0.50 m
ZK1090-6363-0010 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, angled, male, 4-pin, D‑coded – M12, plug, angled, male, 4-pin, D-coded, 1.00 m
ZK1090-6363-0050 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, angled, male, 4-pin, D‑coded – M12, plug, angled, male, 4-pin, D-coded, 5.00 m
ZK1090-6391-0040 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, angled, male, 4-pin, D‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 4.00 m
ZK1090-6391-0150 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, plug, angled, male, 4-pin, D‑coded – RJ45, plug, straight, male, 8-pin, 15.00 m
ZK1090-6600-0005 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, flange, straight, female, 4-pin, D‑coded – open end, 0.50 m
ZK1090-6600-0010 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, flange, straight, female, 4-pin, D‑coded – open end, 1.00 m
ZK1090-6600-0020 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, flange, straight, female, 4-pin, D‑coded – open end, 2.00 m
ZK1090-6600-0050 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, flange, straight, female, 4-pin, D‑coded – open end, 5.00 m
ZK1090-6600-0100 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, flange, straight, female, 4-pin, D‑coded – open end, 10.00 m
ZK1090-6600-0300 I/O Accessoires EtherCAT fieldbus cable , PUR, flex, M12, flange, straight, female, 4-pin, D‑coded – open end, 30.00 m
ZB9030 I/O Accessoires Industrial Ethernet/EtherCAT cable, PVC, with shield, AWG 26, fixed installation, sold by the metre
ZB9030-R000 I/O Accessoires Reel with Industrial EtherCAT/Ethernet cable, PVC, fixed installation, 1 x 4 x AWG26, green, OD = 4.9 mm (±0.2 mm), tolerance: ±3 %, 500 m
ZK1090-6161-3070 I/O Accessoires M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – M12, plug, straight, male, 4-pin, D-coded, 7.00 m
ZK1090-6191-3015 I/O Accessoires M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – open end, 1.50 m
ZK1090-6191-3020 I/O Accessoires M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – open end, 2.00 m
ZK1090-6191-3040 I/O Accessoires M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – open end, 4.00 m
ZK1090-6191-3050 I/O Accessoires M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – open end, 5.00 m
ZK1090-6191-3150 I/O Accessoires M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – open end, 15.00 m
ZK1090-6191-3300 I/O Accessoires M12, plug, straight, male, 4-pin, D‑coded – open end, 30.00 m
ZS1090-1006 I/O Accessoires M8, plug, metal, screw type, straight, male, 4-pin, A‑coded, 0.14…0.5 mm², Ø 4.9…6.5 mm
ZS1090-1007 I/O Accessoires M8, socket, metal, screw type, straight, female, 4-pin, A‑coded, 0.14…0.5 mm², Ø 4.9…6.5 mm
ZS1090-0010 I/O Accessoires M12, socket, metal, screw type, straight, female, 4-pin, D‑coded, 0.25…0.75 mm², Ø 5…8 mm
ZS1090-0004 I/O Accessoires M12, plug, metal, screw type, straight, male, 4-pin, D‑coded, 0.25…0.75 mm², Ø 5…8 mm
ZK1090-6292-0000 I/O Accessoires M12, flange, straight, female, 4-pin, D‑coded – RJ45, socket, straight, female, 8-pin
ZK1090-6666-0000 I/O Accessoires M12, flange, straight, female, 4-pin, D‑coded – M12, flange, straight, female, 4-pin, D-coded, –
ZB7000 I/O Accessoires EtherCAT P cable, shielded, PUR, drag-chain suitable, (1 x 4 x AWG22/7), black with red stripe, OD = 6.5 mm (±0.2 mm), sold by the metre
ZK7000-0100-0010 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – open end, 1.00 m
ZK7000-0100-0020 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – open end, 2.00 m
ZK7000-0100-0030 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – open end, 3.00 m
ZK7000-0100-0050 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – open end, 5.00 m
ZK7000-0100-0100 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – open end, 10.00 m
ZK7000-0100-0250 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – open end, 25.00 m
ZK7000-0100-0300 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – open end, 30.00 m
ZK7000-0100-0500 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – open end, 50.00 m
ZK7000-0101-0001 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 0.15 m
ZK7000-0101-0002 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 0.20 m
ZK7000-0101-0003 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 0.30 m
ZK7000-0101-0005 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 0.50 m
ZK7000-0101-0010 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 1.00 m
ZK7000-0101-0020 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 2.00 m
ZK7000-0101-0030 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 3.00 m
ZK7000-0101-0040 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 4.00 m
ZK7000-0101-0050 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 5.00 m
ZK7000-0101-0060 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 6.00 m
ZK7000-0101-0100 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 10.00 m
ZK7000-0101-0150 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 15.00 m
ZK7000-0101-0200 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 20.00 m
ZK7000-0101-0250 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 25.00 m
ZK7000-0101-0300 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 30.00 m
ZK7000-0101-0500 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 50.00 m
ZK7000-0101-0750 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 75.00 m
ZK7000-0101-0999 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 100.00 m
ZK7000-0102-0010 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 1.00 m
ZK7000-0102-0020 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 2.00 m
ZK7000-0102-0050 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 5.00 m
ZK7000-0102-0100 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 10.00 m
ZK7000-0102-0180 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 18.00 m
ZK7000-0105-0005 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, flange, straight, female, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 0.50 m
ZK7000-0105-0010 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, flange, straight, female, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 1.00 m
ZK7000-0105-0020 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, flange, straight, female, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 2.00 m
ZK7000-0105-0030 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, flange, straight, female, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 3.00 m
ZK7000-0105-0040 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, flange, straight, female, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 4.00 m
ZK7000-0105-0100 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, flange, straight, female, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 10.00 m
ZK7000-0105-0200 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, flange, straight, female, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 20.00 m
ZK7000-0300-0200 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, angled, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – open end, 20.00 m
ZK7000-0303-0002 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, angled, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, plug, angled, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 0.20 m
ZK7000-0303-0005 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, angled, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, plug, angled, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 0.50 m
ZK7000-0303-0010 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, angled, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, plug, angled, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 1.00 m
ZK7000-0303-0015 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, angled, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, plug, angled, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 1.50 m
ZK7000-0303-0020 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, angled, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, plug, angled, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 2.00 m
ZK7000-0303-0030 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, angled, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, plug, angled, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 3.00 m
ZK7000-0303-0050 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, angled, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, plug, angled, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 5.00 m
ZK7000-0303-0100 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, angled, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, plug, angled, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 10.00 m
ZK7000-0305-0005 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, angled, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, flange, straight, female, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 0.50 m
ZB7001 I/O Accessoires EtherCAT P cable, shielded, PUR, drag-chain suitable, (1 x 4 x AWG24/7), black with red stripe, OD = 5.2 mm (±0.2 mm), sold by the metre
ZK7001-0100-0010 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – open end, 1.00 m
ZK7001-0100-0030 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – open end, 3.00 m
ZK7001-0100-0050 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – open end, 5.00 m
ZK7001-0100-0100 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – open end, 10.00 m
ZK7001-0101-0001 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 0.15 m
ZK7001-0101-0002 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 0.20 m
ZK7001-0101-0003 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 0.30 m
ZK7001-0101-0004 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 0.40 m
ZK7001-0101-0005 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 0.50 m
ZK7001-0101-0006 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 0.60 m
ZK7001-0101-0007 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 0.70 m
ZK7001-0101-0008 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 0.80 m
ZK7001-0101-0009 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 0.90 m
ZK7001-0101-0010 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 1.00 m
ZK7001-0101-0012 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 1.20 m
ZK7001-0101-0020 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 2.00 m
ZK7001-0101-0030 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 3.00 m
ZK7001-0101-0040 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 4.00 m
ZK7001-0101-0050 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 5.00 m
ZK7001-0101-0060 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 6.00 m
ZK7001-0101-0080 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 8.00 m
ZK7001-0101-0100 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 10.00 m
ZK7001-0101-0150 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 15.00 m
ZK7001-0102-0010 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 1.00 m
ZK7001-0102-0020 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 2.00 m
ZK7001-0102-0050 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 5.00 m
ZK7001-0102-0100 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 10.00 m
ZK7001-0105-0001 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, flange, straight, female, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 0.15 m
ZK7001-0105-0002 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, flange, straight, female, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 0.20 m
ZK7001-0105-0005 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, flange, straight, female, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 0.50 m
ZK7001-0105-0010 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, flange, straight, female, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 1.00 m
ZK7001-0105-0020 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, flange, straight, female, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 2.00 m
ZK7001-0300-0010 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, angled, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – open end, 1.00 m
ZK7001-0303-0002 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, angled, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, plug, angled, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 0.20 m
ZK7001-0303-0005 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, angled, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, plug, angled, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 0.50 m
ZK7001-0303-0010 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, angled, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, plug, angled, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 1.00 m
ZK7001-0303-0015 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, angled, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, plug, angled, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 1.50 m
ZK7001-0303-0020 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, angled, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, plug, angled, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 2.00 m
ZK7001-0303-0050 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, angled, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, plug, angled, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 5.00 m
ZK7001-0303-0100 I/O Accessoires EtherCAT P cable, PUR, flex, M8, plug, angled, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded – M8, plug, angled, male, 4-pin, EtherCAT-P-coded, 10.00 m
ZS7000-0001 I/O Accessoires M8, plug, metal, crimping method, straight, male, 4-pin, IP 65/67, EtherCAT-P-coded, Ø ≤ 6.5 mm
ZS7000-0002 I/O Accessoires M8, plug, metal, screw type, straight, male, 4-pin, IP 65/67, EtherCAT-P-coded, Ø ≤ 6.5 mm
ZS7000-0004 I/O Accessoires M8, socket, metal, screw type, straight, female, 4-pin, IP 65/67, EtherCAT-P-coded, Ø ≤ 6.5 mm
ZS7000-0005 I/O Accessoires cable adapter, passive, EtherCAT P to EtherCAT: M8 socket, EtherCAT-P-coded – M8 socket, EtherCAT
ZS7002-0001 I/O Accessoires M8, flange rear assembly, straight, female, 4-pin, EtherCAT-P-coded, price for 10 pieces
ZS7002-0002 I/O Accessoires M8, flange rear assembly, straight, female, 4-pin, print contact/contact carrier glued into housing, EtherCAT-P-coded, price for 10 pieces
ZS7002-0003 I/O Accessoires M8, flange rear assembly, straight, female, 4-pin, EtherCAT-P-coded, price for 10 pieces
ZS7002-0004 I/O Accessoires M8, flange rear assembly, straight, female, 4-pin, EtherCAT-P-coded, price for 10 pieces
ZS7002-0005 I/O Accessoires M8, flange rear assembly, angled, female, 4-pin, EtherCAT-P-coded, price for 10 pieces
ZS7002-0006 I/O Accessoires M8, flange rear assembly, angled, female, 4-pin, EtherCAT-P-coded, price for 10 pieces
ZS7002-0007 I/O Accessoires M8, flange rear assembly, straight, female, 4-pin, EtherCAT-P-coded, price for 10 pieces
ZS7002-0008 I/O Accessoires M8, flange rear assembly, straight, female, 4-pin, EtherCAT-P-coded, price for 10 pieces
ZS7002-1001 I/O Accessoires M8, EtherCAT P contact carrier, straight, female, 4-pin, EtherCAT-P-coded, price for 25 pieces
ZS7002-1002 I/O Accessoires M8, EtherCAT P contact carrier, angled, female, 4-pin, EtherCAT-P-coded, price for 25 pieces
ZS7002-2001 I/O Accessoires M10, counter nut, price for 25 pieces
ZS7002-2002 I/O Accessoires M12, counter nut, price for 25 pieces
ZS7002-2003 I/O Accessoires M8 housing, EtherCAT-P-coded for ZS7002-0003
ZS7002-2004 I/O Accessoires M8 housing, EtherCAT-P-coded for ZS7002-0004
ZS7002-2005 I/O Accessoires M8 housing, EtherCAT-P-coded for ZS7002-0005
ZS7002-2006 I/O Accessoires M8 housing, EtherCAT-P-coded for ZS7002-0006
ZS7002-2007 I/O Accessoires M8 housing, EtherCAT-P-coded for ZS7002-0007
ZS7002-2008 I/O Accessoires M8 housing, EtherCAT-P-coded for ZS7002-0008
ZS7002-9990 I/O Accessoires M8, sample box, EtherCAT-P-coded
ZK2020-3132-6020 I/O Accessoires M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 2.00 m
ZK2020-3132-6030 I/O Accessoires M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 3.00 m
ZK2020-3132-6050 I/O Accessoires M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 5.00 m
ZK2020-3132-6075 I/O Accessoires M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 7.50 m
ZK2020-3132-6100 I/O Accessoires M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 10.00 m
ZK2020-3132-6500 I/O Accessoires M8, plug, straight, male, 4-pin, A‑coded – M8, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 50.00 m
ZK2020-3200-6050 I/O Accessoires M8, socket, straight, female, 4-pin, A‑coded – open end, 5.00 m
ZK2020-3200-6100 I/O Accessoires M8, socket, straight, female, 4-pin, A‑coded – open end, 10.00 m
ZK2020-3200-6120 I/O Accessoires M8, socket, straight, female, 4-pin, A‑coded – open end, 12.00 m
ZB9050 I/O Accessoires Power cable, PUR, 4 x 0.34 mm², drag chain suitable, black, sold by the metre
ZK2020-3100-0020 I/O Accessoires M8, plug, straight, male, 4-pin – open end, 2.00 m
ZK2020-3100-0030 I/O Accessoires M8, plug, straight, male, 4-pin – open end, 3.00 m
ZK2020-3132-0001 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin – M8, socket, straight, female, 4-pin, 0.15 m
ZK2020-3132-0002 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin – M8, socket, straight, female, 4-pin, 0.20 m
ZK2020-3132-0003 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin – M8, socket, straight, female, 4-pin, 0.30 m
ZK2020-3132-0004 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin – M8, socket, straight, female, 4-pin, 0.40 m
ZK2020-3132-0005 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin – M8, socket, straight, female, 4-pin, 0.50 m
ZK2020-3132-0006 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin – M8, socket, straight, female, 4-pin, 0.60 m
ZK2020-3132-0007 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin – M8, socket, straight, female, 4-pin, 0.70 m
ZK2020-3132-0010 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin – M8, socket, straight, female, 4-pin, 1.00 m
ZK2020-3132-0015 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin – M8, socket, straight, female, 4-pin, 1.50 m
ZK2020-3132-0020 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin – M8, socket, straight, female, 4-pin, 2.00 m
ZK2020-3132-0025 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin – M8, socket, straight, female, 4-pin, 2.50 m
ZK2020-3132-0030 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin – M8, socket, straight, female, 4-pin, 3.00 m
ZK2020-3132-0040 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin – M8, socket, straight, female, 4-pin, 4.00 m
ZK2020-3132-0045 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin – M8, socket, straight, female, 4-pin, 4.50 m
ZK2020-3132-0050 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin – M8, socket, straight, female, 4-pin, 5.00 m
ZK2020-3132-0055 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin – M8, socket, straight, female, 4-pin, 5.50 m
ZK2020-3132-0060 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin – M8, socket, straight, female, 4-pin, 6.00 m
ZK2020-3132-0070 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin – M8, socket, straight, female, 4-pin, 7.00 m
ZK2020-3132-0075 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin – M8, socket, straight, female, 4-pin, 7.50 m
ZK2020-3132-0080 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin – M8, socket, straight, female, 4-pin, 8.00 m
ZK2020-3132-0090 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin – M8, socket, straight, female, 4-pin, 9.00 m
ZK2020-3132-0100 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin – M8, socket, straight, female, 4-pin, 10.00 m
ZK2020-3132-0150 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin – M8, socket, straight, female, 4-pin, 15.00 m
ZK2020-3132-0155 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin – M8, socket, straight, female, 4-pin, 15.50 m
ZK2020-3132-0170 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin – M8, socket, straight, female, 4-pin, 17.00 m
ZK2020-3132-0200 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin – M8, socket, straight, female, 4-pin, 20.00 m
ZK2020-3132-1000 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 4-pin – M8, socket, straight, female, 4-pin, 0.10 m
ZK2020-3200-0005 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, socket, straight, female, 4-pin – open end, 0.50 m
ZK2020-3200-0010 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, socket, straight, female, 4-pin – open end, 1.00 m
ZK2020-3200-0020 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, socket, straight, female, 4-pin – open end, 2.00 m
ZK2020-3200-0030 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, socket, straight, female, 4-pin – open end, 3.00 m
ZK2020-3200-0050 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, socket, straight, female, 4-pin – open end, 5.00 m
ZK2020-3200-0060 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, socket, straight, female, 4-pin – open end, 6.00 m
ZK2020-3200-0070 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, socket, straight, female, 4-pin – open end, 7.00 m
ZK2020-3200-0080 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, socket, straight, female, 4-pin – open end, 8.00 m
ZK2020-3200-0100 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, socket, straight, female, 4-pin – open end, 10.00 m
ZK2020-3200-0125 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, socket, straight, female, 4-pin – open end, 12.50 m
ZK2020-3200-0150 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, socket, straight, female, 4-pin – open end, 15.00 m
ZK2020-3200-0155 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, socket, straight, female, 4-pin – open end, 15.50 m
ZK2020-3200-0200 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, socket, straight, female, 4-pin – open end, 20.00 m
ZK2020-3200-0205 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, socket, straight, female, 4-pin – open end, 20.50 m
ZK2020-3200-0250 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, socket, straight, female, 4-pin – open end, 25.00 m
ZK2020-3200-0285 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, socket, straight, female, 4-pin – open end, 28.50 m
ZK2020-3200-0300 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, socket, straight, female, 4-pin – open end, 30.00 m
ZK2020-3334-0001 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, plug, angled, male, 4-pin – M8, socket, angled, female, 4-pin, 0.15 m
ZK2020-3334-0005 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, plug, angled, male, 4-pin – M8, socket, angled, female, 4-pin, 0.50 m
ZK2020-3334-0010 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, plug, angled, male, 4-pin – M8, socket, angled, female, 4-pin, 1.00 m
ZK2020-3334-0020 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, plug, angled, male, 4-pin – M8, socket, angled, female, 4-pin, 2.00 m
ZK2020-3334-0030 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, plug, angled, male, 4-pin – M8, socket, angled, female, 4-pin, 3.00 m
ZK2020-3334-0040 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, plug, angled, male, 4-pin – M8, socket, angled, female, 4-pin, 4.00 m
ZK2020-3334-0050 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, plug, angled, male, 4-pin – M8, socket, angled, female, 4-pin, 5.00 m
ZK2020-3334-0075 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, plug, angled, male, 4-pin – M8, socket, angled, female, 4-pin, 7.50 m
ZK2020-3334-0100 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, plug, angled, male, 4-pin – M8, socket, angled, female, 4-pin, 10.00 m
ZK2020-3334-0150 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, plug, angled, male, 4-pin – M8, socket, angled, female, 4-pin, 15.00 m
ZK2020-3400-0020 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, socket, angled, female, 4-pin – open end, 2.00 m
ZK2020-3400-0030 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, socket, angled, female, 4-pin – open end, 3.00 m
ZK2020-3400-0050 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, socket, angled, female, 4-pin – open end, 5.00 m
ZK2020-3400-0100 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, socket, angled, female, 4-pin – open end, 10.00 m
ZK2020-3400-0150 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, socket, angled, female, 4-pin – open end, 15.00 m
ZK2020-3400-0200 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, socket, angled, female, 4-pin – open end, 20.00 m
ZK2020-3800-0010 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, flange, straight, female, 4-pin, A‑coded – open end, 1.00 m
ZK2020-3800-0020 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, flange, straight, female, 4-pin, A‑coded – open end, 2.00 m
ZK2020-3800-0030 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, flange, straight, female, 4-pin, A‑coded – open end, 3.00 m
ZK2020-3800-0050 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, M8, flange, straight, female, 4-pin, A‑coded – open end, 5.00 m
ZK2020-6132-0005 I/O Accessoires M12, plug, straight, male, 4-pin – M8, socket, straight, female, 4-pin, 0.50 m
ZB9051 I/O Accessoires Power cable, PVC, 4 x 0.34 mm², black, sold by the metre
ZK2020-3132-3001 I/O Accessoires Power cable, PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin – M8, socket, straight, female, 4-pin, 0.15 m
ZK2020-3132-3002 I/O Accessoires Power cable, PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin – M8, socket, straight, female, 4-pin, 0.20 m
ZK2020-3132-3003 I/O Accessoires Power cable, PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin – M8, socket, straight, female, 4-pin, 0.30 m
ZK2020-3132-3005 I/O Accessoires Power cable, PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin – M8, socket, straight, female, 4-pin, 0.50 m
ZK2020-3132-3010 I/O Accessoires Power cable, PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin – M8, socket, straight, female, 4-pin, 1.00 m
ZK2020-3132-3030 I/O Accessoires Power cable, PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin – M8, socket, straight, female, 4-pin, 3.00 m
ZK2020-3132-3100 I/O Accessoires Power cable, PVC, standard, M8, plug, straight, male, 4-pin – M8, socket, straight, female, 4-pin, 10.00 m
ZK2020-3200-3030 I/O Accessoires Power cable, PVC, M8, socket, straight, female, 4-pin – open end, 3.00 m
ZK2020-3200-3050 I/O Accessoires Power cable, PVC, M8, socket, straight, female, 4-pin – open end, 5.00 m
ZK2020-3200-3160 I/O Accessoires Power cable, PVC, M8, socket, straight, female, 4-pin – open end, 16.00 m
ZK2020-3200-3250 I/O Accessoires Power cable, PVC, M8, socket, straight, female, 4-pin – open end, 25.00 m
ZK2020-3200-3300 I/O Accessoires Power cable, PVC, M8, socket, straight, female, 4-pin – open end, 30.00 m
ZB9050-0007 I/O Accessoires Power cable, PUR, 4 x 0.34 mm², drag chain suitable, black, sold by the metre
ZK2030-1112-0005 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, 7/8", plug, straight, male, 5-pin – 7/8", socket, straight, female, 5-pin, 0.50 m
ZK2030-1112-0010 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, 7/8", plug, straight, male, 5-pin – 7/8", socket, straight, female, 5-pin, 1.00 m
ZK2030-1112-0030 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, 7/8", plug, straight, male, 5-pin – 7/8", socket, straight, female, 5-pin, 3.00 m
ZK2030-1112-0050 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, 7/8", plug, straight, male, 5-pin – 7/8", socket, straight, female, 5-pin, 5.00 m
ZK2030-1112-0100 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, 7/8", plug, straight, male, 5-pin – 7/8", socket, straight, female, 5-pin, 10.00 m
ZK2030-1114-0030 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, 7/8", plug, straight, male, 5-pin – 7/8", socket, angled, female, 5-pin, 3.00 m
ZK2030-1200-0010 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, 7/8", socket, straight, female, 5-pin – open end, 1.00 m
ZK2030-1200-0030 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, 7/8", socket, straight, female, 5-pin – open end, 3.00 m
ZK2030-1200-0050 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, 7/8", socket, straight, female, 5-pin – open end, 5.00 m
ZK2030-1200-0100 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, 7/8", socket, straight, female, 5-pin – open end, 10.00 m
ZK2030-1200-0150 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, 7/8", socket, straight, female, 5-pin – open end, 15.00 m
ZK2030-1200-0200 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, 7/8", socket, straight, female, 5-pin – open end, 20.00 m
ZK2030-1200-0300 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, 7/8", socket, straight, female, 5-pin – open end, 30.00 m
ZK2030-1200-0500 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, 7/8", socket, straight, female, 5-pin – open end, 50.00 m
ZK2030-1200-0999 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, 7/8", socket, straight, female, 5-pin – open end, 100.00 m
ZK2030-1314-0010 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, 7/8", plug, angled, male, 5-pin – 7/8", socket, angled, female, 5-pin, 1.00 m
ZK2030-1314-0030 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, 7/8", plug, angled, male, 5-pin – 7/8", socket, angled, female, 5-pin, 3.00 m
ZK2030-1314-0050 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, 7/8", plug, angled, male, 5-pin – 7/8", socket, angled, female, 5-pin, 5.00 m
ZK2030-1314-0100 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, 7/8", plug, angled, male, 5-pin – 7/8", socket, angled, female, 5-pin, 10.00 m
ZK2030-1400-0010 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, 7/8", socket, angled, female, 5-pin – open end, 1.00 m
ZK2030-1400-0030 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, 7/8", socket, angled, female, 5-pin – open end, 3.00 m
ZK2030-1400-0050 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, 7/8", socket, angled, female, 5-pin – open end, 5.00 m
ZK2030-1400-0100 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, 7/8", socket, angled, female, 5-pin – open end, 10.00 m
ZK2030-1400-0150 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, 7/8", socket, angled, female, 5-pin – open end, 15.00 m
ZK2031-1200-0030 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, 7/8", socket, straight, female, 5-pin – open end, 3.00 m
ZK2031-1200-0050 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, 7/8", socket, straight, female, 5-pin – open end, 5.00 m
ZK2031-1200-0100 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, 7/8", socket, straight, female, 5-pin – open end, 10.00 m
ZK2031-1200-0200 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, 7/8", socket, straight, female, 5-pin – open end, 20.00 m
ZK2031-1200-0300 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, 7/8", socket, straight, female, 5-pin – open end, 30.00 m
ZK2031-1200-0450 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, 7/8", socket, straight, female, 5-pin – open end, 45.00 m
ZK2031-1200-0600 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, 7/8", socket, straight, female, 5-pin – open end, 60.00 m
ZK2031-1400-0050 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, 7/8", socket, angled, female, 5-pin – open end, 5.00 m
ZK2031-1400-0200 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, 7/8", socket, angled, female, 5-pin – open end, 20.00 m
ZK2031-1400-0300 I/O Accessoires Power cable, PUR, flex, 7/8", socket, angled, female, 5-pin – open end, 30.00 m
ZB9040 I/O Accessoires sensor cable, PUR, flex, 3-wire, 3 x 0.25 mm², drag-chain suitable, black, sold by the metre
ZK2000-2100-0010 I/O Accessoires Sensor cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 3-pin – open end, 1.00 m
ZK2000-2100-0015 I/O Accessoires Sensor cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 3-pin – open end, 1.50 m
ZK2000-2100-0020 I/O Accessoires Sensor cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 3-pin – open end, 2.00 m
ZK2000-2100-0030 I/O Accessoires Sensor cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 3-pin – open end, 3.00 m
ZK2000-2100-0040 I/O Accessoires Sensor cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 3-pin – open end, 4.00 m
ZK2000-2100-0050 I/O Accessoires Sensor cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 3-pin – open end, 5.00 m
ZK2000-2100-0060 I/O Accessoires Sensor cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 3-pin – open end, 6.00 m
ZK2000-2100-0070 I/O Accessoires Sensor cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 3-pin – open end, 7.00 m
ZK2000-2100-0100 I/O Accessoires Sensor cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 3-pin – open end, 10.00 m
ZK2000-2100-0150 I/O Accessoires Sensor cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 3-pin – open end, 15.00 m
ZK2000-2100-0200 I/O Accessoires Sensor cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 3-pin – open end, 20.00 m
ZK2000-2100-0300 I/O Accessoires Sensor cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 3-pin – open end, 30.00 m
ZK2000-2122-0002 I/O Accessoires Sensor cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 3-pin – M8, socket, straight, female, 3-pin, 0.20 m
ZK2000-2122-0003 I/O Accessoires Sensor cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 3-pin – M8, socket, straight, female, 3-pin, 0.30 m
ZK2000-2122-0005 I/O Accessoires Sensor cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 3-pin – M8, socket, straight, female, 3-pin, 0.50 m
ZK2000-2122-0010 I/O Accessoires Sensor cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 3-pin – M8, socket, straight, female, 3-pin, 1.00 m
ZK2000-2122-0015 I/O Accessoires Sensor cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 3-pin – M8, socket, straight, female, 3-pin, 1.50 m
ZK2000-2122-0020 I/O Accessoires Sensor cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 3-pin – M8, socket, straight, female, 3-pin, 2.00 m
ZK2000-2122-0025 I/O Accessoires Sensor cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 3-pin – M8, socket, straight, female, 3-pin, 2.50 m
ZK2000-2122-0030 I/O Accessoires Sensor cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 3-pin – M8, socket, straight, female, 3-pin, 3.00 m
ZK2000-2122-0040 I/O Accessoires Sensor cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 3-pin – M8, socket, straight, female, 3-pin, 4.00 m
ZK2000-2122-0045 I/O Accessoires Sensor cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 3-pin – M8, socket, straight, female, 3-pin, 4.50 m
ZK2000-2122-0050 I/O Accessoires Sensor cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 3-pin – M8, socket, straight, female, 3-pin, 5.00 m
ZK2000-2122-0060 I/O Accessoires Sensor cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 3-pin – M8, socket, straight, female, 3-pin, 6.00 m
ZK2000-2122-0070 I/O Accessoires Sensor cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 3-pin – M8, socket, straight, female, 3-pin, 7.00 m
ZK2000-2122-0100 I/O Accessoires Sensor cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 3-pin – M8, socket, straight, female, 3-pin, 10.00 m
ZK2000-2122-0150 I/O Accessoires Sensor cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 3-pin – M8, socket, straight, female, 3-pin, 15.00 m
ZK2000-2122-0200 I/O Accessoires Sensor cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 3-pin – M8, socket, straight, female, 3-pin, 20.00 m
ZK2000-2124-0005 I/O Accessoires Sensor cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 3-pin – M8, socket, angled, female, 3-pin, 0.50 m
ZK2000-2124-0010 I/O Accessoires Sensor cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 3-pin – M8, socket, angled, female, 3-pin, 1.00 m
ZK2000-2124-0020 I/O Accessoires Sensor cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 3-pin – M8, socket, angled, female, 3-pin, 2.00 m
ZK2000-2124-0030 I/O Accessoires Sensor cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 3-pin, M8, socket, angled, female, 3-pin, 3.00 m
ZK2000-2124-0050 I/O Accessoires Sensor cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 3-pin – M8, socket, angled, female, 3-pin, 5.00 m
ZK2000-2124-0060 I/O Accessoires Sensor cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 3-pin – M8, socket, angled, female, 3-pin, 6.00 m
ZK2000-2132-0010 I/O Accessoires Sensor cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 3-pin – M8, socket, straight, female, 4-pin, 1.00 m
ZK2000-2132-0020 I/O Accessoires Sensor cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 3-pin – M8, socket, straight, female, 4-pin, 2.00 m
ZK2000-2132-0030 I/O Accessoires Sensor cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 3-pin – M8, socket, straight, female, 4-pin, 3.00 m
ZK2000-2132-0050 I/O Accessoires Sensor cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 3-pin – M8, socket, straight, female, 4-pin, 5.00 m
ZK2000-2162-0005 I/O Accessoires Sensor cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 3-pin – M12, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 0.50 m
ZK2000-2162-0010 I/O Accessoires Sensor cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 3-pin – M12, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 1.00 m
ZK2000-2162-0020 I/O Accessoires Sensor cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 3-pin – M12, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 2.00 m
ZK2000-2162-0050 I/O Accessoires Sensor cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 3-pin – M12, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 5.00 m
ZK2000-2162-0100 I/O Accessoires Sensor cable, PUR, flex, M8, plug, straight, male, 3-pin – M12, socket, straight, female, 4-pin, A-coded, 10.00 m

Đại diện hãng Beckhoff tại Việt Nam | Beckhoff Vietnam

 

 

Nhà phân phối Beckhoff tại Việt Nam - Module IO beckhoff

Danh mục sản phẩmDanh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ tư vấn mua hàng
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  4
 • Hôm nay:
  19
 • Tuần này:
  703
 • Tháng trước:
  6418
 • Tất cả:
  481688
Video ClipVideo Clip
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

 VPĐD: Số 1, Đường 27, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh

 Ðiện Thoại:  (028) 35121007                Fax: (028) 35121008

 Phòng kinh doanh: Hải (Mr.)

 Email:  hai@tmpvietnam.com        Tel:  0912.411.068

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG

Giao hàng miễn phí

Làm việc các ngày trong tuần

Thanh toán linh động

Bảo hành 12 tháng

BẢN ĐỒ

© 2017 Tangminhphat.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top