Beckhoff việt nam - Series IL, IP, KM, KL, KS beckhoff - TMP vietnam

Xuất sứ:
germany
Mô tả:
Nhà phân phối chính thức của Beckhoff tại Việt Nam
Chia sẻ:
Số lượng
Yêu cầu gọi lại
số điện thoại

Đại diện hãng Beckhoff tại Việt Nam | Beckhoff Vietnam

 

KS1012 Bus Terminal 2-channel digital input terminal 24 V DC, filter 0.2 ms, 4-wire system    
KL1032 Bus Terminal 2-channel digital input terminal 48 V DC, filter 3.0 ms, 4-wire system    
KS1032 Bus Terminal 2-channel digital input terminal 48 V DC, filter 3.0 ms, 4-wire system    
KL1052 Bus Terminal 2-channel digital input terminal 24 V DC, positive/negative switching, filter 3.0 ms, 4-wire system    
KS1052 Bus Terminal 2-channel digital input terminal 24 V DC, positive/negative switching, filter 3.0 ms, 4-wire system    
KL1104 Bus Terminal 4-channel digital input terminal 24 V DC, filter 3.0 ms,
2 inputs 3-wire system, 2 inputs 1-wire system
   
KS1104 Bus Terminal 4-channel digital input terminal 24 V DC, filter 3.0 ms,
2 inputs 3-wire system, 2 inputs 1-wire system
   
KL1114 Bus Terminal 4-channel digital input terminal 24 V DC, filter 0.2 ms,
2 inputs 3-wire system, 2 inputs 1-wire system
   
KS1114 Bus Terminal 4-channel digital input terminal 24 V DC, filter 0.2 ms,
2 inputs 3-wire system, 2 inputs 1-wire system
   
KL1124 Bus Terminal 4-channel digital input terminal 5 V DC, filter 0.2 ms,
2 inputs 3-wire system, 2 inputs 1-wire system
   
KS1124 Bus Terminal 4-channel digital input terminal 5 V DC, filter 0.2 ms,
2 inputs 3-wire system, 2 inputs 1-wire system
   
KL1154 Bus Terminal 4-channel digital input terminal 24 V DC, positive/negative switching, filter 3.0 ms,
2 inputs 3-wire system, 2 inputs 1-wire system
   
KS1154 Bus Terminal 4-channel digital input terminal 24 V DC, positive/negative switching, filter 3.0 ms,
2 inputs 3-wire system, 2 inputs 1-wire system
   
KL1164 Bus Terminal 4-channel digital input terminal 24 V DC, positive/negative switching, filter 0.2 ms,
2 inputs 3-wire system, 2 inputs 1-wire system
   
KS1164 Bus Terminal 4-channel digital input terminal 24 V DC, positive/negative switching, filter 0.2 ms,
2 inputs 3-wire system, 2 inputs 1-wire system
   
KL1184 Bus Terminal 4-channel digital input terminal 24 V DC, negative switching, filter 3.0 ms,
2 inputs 3-wire system, 2 inputs 1-wire system
   
KS1184 Bus Terminal 4-channel digital input terminal 24 V DC, negative switching, filter 3.0 ms,
2 inputs 3-wire system, 2 inputs 1-wire system
   
KL1194 Bus Terminal 4-channel digital input terminal 24 V DC, negative switching, filter 0.2 ms,
2 inputs 3-wire system, 2 inputs 1-wire system
   
KS1194 Bus Terminal 4-channel digital input terminal 24 V DC, negative switching, filter 0.2 ms,
2 inputs 3-wire system, 2 inputs 1-wire system
   
KL1202 Bus Terminal 2-channel digital input terminal 24 V DC, with short-circuit proof sensor supply and diagnostics,
filter 3.0 ms, 2 inputs 3-wire system, 4 bit input and 4 bit output
   
KS1202 Bus Terminal 2-channel digital input terminal 24 V DC, with short-circuit proof sensor supply and diagnostics,
filter 3.0 ms, 2 inputs 3-wire system, 4 bit input and 4 bit output
   
KL1212 Bus Terminal 2-channel digital input terminal 24 V DC, with short-circuit proof sensor supply and diagnostics,
filter 3.0 ms, 2 inputs 3-wire system, 4 bit input and 2 bit output 
   
KS1212 Bus Terminal 2-channel digital input terminal 24 V DC, with short-circuit proof sensor supply and diagnostics,
filter 3.0 ms, 2 inputs 3-wire system, 4 bit input and 2 bit output 
   
KL1232 Bus Terminal 2-channel digital input terminal 24 V DC, filter 0.2 ms, 4-wire system
with edge triggered puls expansion 100 ms
   
KS1232 Bus Terminal 2-channel digital input terminal 24 V DC, filter 0.2 ms, 4-wire system
with edge triggered puls expansion 100 ms
   
KL1302 Bus Terminal 2-channel digital input terminal 24 V DC for 2-wire sensors type 2, EN 61131-2, filter 3.0 ms
2 inputs 2-wire system, 2 bit inputs
   
KS1302 Bus Terminal 2-channel digital input terminal 24 V DC for 2-wire sensors type 2, EN 61131-2, filter 3.0 ms
2 inputs 2-wire system, 2 bit inputs
   
KL1304 Bus Terminal 4-channel digital input terminal 24 V DC for 2-wire sensors type 2, EN 61131-2, filter 3.0 ms
4 inputs 2-wire system, 4 bit inputs
   
KS1304 Bus Terminal 4-channel digital input terminal 24 V DC for 2-wire sensors type 2, EN 61131-2, filter 3.0 ms
4 inputs 2-wire system, 4 bit inputs
   
KL1312 Bus Terminal 2-channel digital input terminal 24 V DC for 2-wire sensors type 2, EN 61131-2, filter 0.2 ms
2 inputs 2-wire system, 2 bit inputs
   
KS1312 Bus Terminal 2-channel digital input terminal 24 V DC for 2-wire sensors type 2, EN 61131-2, filter 0.2 ms
2 inputs 2-wire system, 2 bit inputs
   
KL1314 Bus Terminal 4-channel digital input terminal 24 V DC for 2-wire sensors type 2, EN 61131-2, filter 0.2 ms
4 inputs 2-wire system, 4 bit inputs
   
KS1314 Bus Terminal 4-channel digital input terminal 24 V DC for 2-wire sensors type 2, EN 61131-2, filter 0.2 ms
4 inputs 2-wire system, 4 bit inputs
   
KL1352 Bus Terminal 2-channel digital input terminal 24 V DC for NAMUR sensors, 2-wire connection,
2 bit inputs, 2 bit diagnostics
   
KS1352 Bus Terminal 2-channel digital input terminal 24 V DC for NAMUR sensors, 2-wire connection,
2 bit inputs, 2 bit diagnostics
   
KL1362 Bus Terminal 2-channel digital input terminal for break-in alarm, filter 3.0 ms    
KS1362 Bus Terminal 2-channel digital input terminal for break-in alarm, filter 3.0 ms    
KL1382 Bus Terminal 2-channel digital input terminal thermistor, filter 30 ms    
KS1382 Bus Terminal 2-channel digital input terminal thermistor, filter 30 ms    
KL1402 Bus Terminal 2-channel digital input terminal 24 V DC for 2-wire sensors type 3, EN 61131-2, filter 3.0 ms,
2-wire system
   
KS1402 Bus Terminal 2-channel digital input terminal 24 V DC for 2-wire sensors type 3, EN 61131-2, filter 3.0 ms,
2-wire system
   
KL1404 Bus Terminal 4-channel digital input terminal 24 V DC for 2-wire sensors type 3, IEC 61131-2, filter 3.0 ms,
3 mA, 2-wire system
   
KS1404 Bus Terminal 4-channel digital input terminal 24 V DC for 2-wire sensors type 3, IEC 61131-2, filter 3.0 ms,
3 mA, 2-wire system
   
KL1408 Bus Terminal 8-channel digital input terminal 24 V DC, IEC 61131-2, type 3, filter 3.0 ms, 1-wire system    
KS1408 Bus Terminal 8-channel digital input terminal 24 V DC, IEC 61131-2, type 3, filter 3.0 ms, 1-wire system    
KL1412 Bus Terminal 2-channel digital input terminal 24 V DC for 2-wire sensors type 3, EN 61131-2, filter 0.2 ms,
2-wire system
   
KS1412 Bus Terminal 2-channel digital input terminal 24 V DC for 2-wire sensors type 3, EN 61131-2, filter 0.2 ms,
2-wire system
   
KL1414 Bus Terminal 4-channel digital input terminal 24 V DC for 2-wire sensors type 3, IEC 61131-2, filter 0.2 ms,
3 mA, 2-wire system
   
KS1414 Bus Terminal 4-channel digital input terminal 24 V DC for 2-wire sensors type 3, IEC 61131-2, filter 0.2 ms,
3 mA, 2-wire system
   
KL1418 Bus Terminal 8-channel digital input terminal 24 V DC, IEC 61131-2, type 3, filter 0.2 ms, 1-wire system    
KS1418 Bus Terminal 8-channel digital input terminal 24 V DC, IEC 61131-2, type 3, filter 0.2 ms, 1-wire system    
KL1434 Bus Terminal 4-channel digital input terminal 24 V DC for 2-wire sensors type 2, EN 61131-2, filter 0.2 ms,
6 mA, 2-wire system
   
KS1434 Bus Terminal 4-channel digital input terminal 24 V DC for 2-wire sensors type 2, EN 61131-2, filter 0.2 ms,
6 mA, 2-wire system
   
KL1488 Bus Terminal 8-channel digital input terminal 24 V DC, filter 3.0 ms, 1-wire system, negative switching    
KS1488 Bus Terminal 8-channel digital input terminal 24 V DC, filter 3.0 ms, 1-wire system, negative switching    
KL1498 Bus Terminal 8-channel digital input terminal 24 V DC, filter 0.2 ms, 1-wire system, negative switching    
KS1498 Bus Terminal 8-channel digital input terminal 24 V DC, filter 0.2 ms, 1-wire system, negative switching    
KL1501 Bus Terminal up/down counter 24 V DC, 100 kHz, 32 bit counter    
KS1501 Bus Terminal up/down counter 24 V DC, 100 kHz, 32 bit counter    
KL1512 Bus Terminal 2-channel, up/down counter, 24 V DC, 1 kHz, 16 bit counter    
KS1512 Bus Terminal 2-channel, up/down counter, 24 V DC, 1 kHz, 16 bit counter    
KL1702 Bus Terminal 2-channel digital input terminal 120 V AC to 230 V AC, 4-wire system    
KS1702 Bus Terminal 2-channel digital input terminal 120 V AC to 230 V AC, 4-wire system    
KL1712 Bus Terminal 2-channel digital input terminal 120 V AC/DC, 4-wire system    
KS1712 Bus Terminal 2-channel digital input terminal 120 V AC/DC, 4-wire system    
KL1712-0060 Bus Terminal 2-channel digital input terminal 60 V DC, 4-wire system    
KL1722 Bus Terminal 2-channel digital input terminal 120 V AC to 230 V AC, without power contacts, 4-wire system    
KS1722 Bus Terminal 2-channel digital input terminal 120 V AC to 230 V AC, without power contacts, 4-wire system    
KL1704 Bus Terminal 4-channel digital input terminal 120 V AC to 230 V AC, 2-wire system    
KL1804 Bus Terminal 4-channel digital input terminal 24 V DC, filter 3.0 ms, 3-wire system    
KL1808 Bus Terminal 8-channel digital input terminal 24 V DC, filter 3.0 ms, 2-wire system    
KL1809 Bus Terminal 16-channel digital input terminal 24 V DC, filter 3.0 ms, type 3    
KL1814 Bus Terminal 4-channel digital input terminal 24 V DC, filter 0.2 ms, 3-wire system    
KL1819 Bus Terminal 16-channel digital input terminal 24 V DC, filter 0.2 ms, type 3    
KL1859 Bus Terminal 8-channel digital input terminal 24 V DC, filter 3.0 ms, type 3,
+ 8-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, 1-wire system
   
KL1862 Bus Terminal 16-channel digital input terminal 24 V DC, filter 3.0 ms, flat-ribbon cable connection, type 3    
KL1862-0010 Bus Terminal 16-channel digital input terminal 24 V DC, filter 3.0 ms, flat-ribbon cable connection, switching to ground potential    
KL1872 Bus Terminal 16-channel digital input terminal 24 V DC, filter 0.2 ms, flat-ribbon cable connection, type 3    
KL1889 Bus Terminal 16-channel digital input terminal 24 V DC, filter 3.0 ms, switching to ground potential    
KL1904 Bus Terminal 4-channel digital input terminal, TwinSAFE, 24 V DC    
KL2012 Bus Terminal 2-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, 4-wire system    
KS2012 Bus Terminal 2-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, 4-wire system    
KL2022 Bus Terminal 2-channel digital output terminal 24 V DC, 2.0 A, 4-wire system    
KS2022 Bus Terminal 2-channel digital output terminal 24 V DC, 2.0 A, 4-wire system    
KL2032 Bus Terminal 2-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A with polarity protection, 4-wire system    
KS2032 Bus Terminal 2-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A with polarity protection, 4-wire system    
KL2114 Bus Terminal 4-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A,
2 outputs 3-wire system, 2 outputs 1-wire system
   
KS2114 Bus Terminal 4-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A,
2 outputs 3-wire system, 2 outputs 1-wire system
   
KL2124 Bus Terminal 4-channel digital output terminal 5 V DC, 0.02 A,
2 outputs 3-wire system, 2 outputs 1-wire system
   
KS2124 Bus Terminal 4-channel digital output terminal 5 V DC, 0.02 A,
2 outputs 3-wire system, 2 outputs 1-wire system
   
KL2134 Bus Terminal 4-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A with polarity protection,
2 outputs 3-wire systems, 2 outputs 1-wire system
   
KS2134 Bus Terminal 4-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A with polarity protection,
2 outputs 3-wire systems, 2 outputs 1-wire system
   
KL2184 Bus Terminal 4-channel digital output terminal 24 V DC, negative switching, 0.5 A,
2 outputs 3-wire systems, 2 outputs 1-wire system
   
KS2184 Bus Terminal 4-channel digital output terminal 24 V DC, negative switching, 0.5 A,
2 outputs 3-wire systems, 2 outputs 1-wire system
   
KL2212 Bus Terminal 2-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, 4-wire system, diagnostics function
wire breakage and overload
   
KS2212 Bus Terminal 2-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, 4-wire system, diagnostics function
wire breakage and overload
   
KL2284 Bus Terminal 4-channel digital output terminal 24 V DC, 2 A, reverse switching    
KS2284 Bus Terminal 4-channel digital output terminal 24 V DC, 2 A, reverse switching    
KL2404 Bus Terminal 4-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A with polarity protection, 2-wire system    
KS2404 Bus Terminal 4-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A with polarity protection, 2-wire system    
KL2408 Bus Terminal 8-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, total current 3 A, single-conductor connection    
KS2408 Bus Terminal 8-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, total current 3 A, single-conductor connection    
KL2424 Bus Terminal 4-channel digital output terminal 24 V DC, 2 A with polarity protection, 2-wire system    
KS2424 Bus Terminal 4-channel digital output terminal 24 V DC, 2 A with polarity protection, 2-wire system    
KL2442 Bus Terminal 2-channel digital output terminal 24 V DC, 2 x 4 A/1 x 8 A, 3-wire-system    
KL2488 Bus Terminal 8-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, total current 3 A, 1-wire system, negative switching    
KS2488 Bus Terminal 8-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, total current 3 A, 1-wire system, negative switching    
KL2502 Bus Terminal 2-channel pulse width output terminal 24 V DC, 0.1 A, 4-wire system    
KS2502 Bus Terminal 2-channel pulse width output terminal 24 V DC, 0.1 A, 4-wire system    
KL2512 Bus Terminal 2-channel pulse width output terminal 24 V DC, 1.5 A, 4-wire system, switching to negative potential    
KS2512 Bus Terminal 2-channel pulse width output terminal 24 V DC, 1.5 A, 4-wire system, switching to negative potential    
KL2521 Bus Terminal 1-channel pulse train output terminal, 2 RS422 outputs (5 V level)    
KS2521 Bus Terminal 1-channel pulse train output terminal, 2 RS422 outputs (5 V level)    
KL2521-0024 Bus Terminal 1-channel pulse train output terminal, 2 outputs 24 V DC (supplied from an external source)    
KL2531 Bus Terminal stepper motor terminal 24 V DC, 1.5 A, 2 phases, 2 digital inputs 24 V DC    
KS2531 Bus Terminal stepper motor terminal 24 V DC, 1.5 A, 2 phases, 2 digital inputs 24 V DC    
KL2532 Bus Terminal 2-channel DC motor output stage 24 V DC, 1,0 A    
KS2532 Bus Terminal 2-channel DC motor output stage 24 V DC, 1,0 A    
KL2535 Bus Terminal 2-channel pulse width current terminal 24 V DC, ±1 A    
KS2535 Bus Terminal 2-channel pulse width current terminal 24 V DC, ±1 A    
KL2541 Bus Terminal stepper motor terminal with incremental encoder, 50 V DC, 5 A, 2 phases
2 digital inputs 24 V DC
4 digital inputs for an incremental encoder
   
KS2541 Bus Terminal stepper motor terminal with incremental encoder, 50 V DC, 5 A, 2 phases
2 digital inputs 24 V DC
4 digital inputs for an incremental encoder
   
KL2542 Bus Terminal 2-channel DC motor output stage 50 V DC, 3.5 A    
KS2542 Bus Terminal 2-channel DC motor output stage 50 V DC, 3.5 A    
KL2545 Bus Terminal 2-channel pulse width current terminal 50 V DC, ±3.5 A    
KS2545 Bus Terminal 2-channel pulse width current terminal 50 V DC, ±3.5 A    
KL2552 Bus Terminal 2-channel DC motor output stage 50 V DC, 5 A    
KS2552 Bus Terminal 2-channel DC motor output stage 50 V DC, 5 A    
KL2602 Bus Terminal 2-channel relay output terminal 230 V AC, 2 A, make contacts, 4-wire system    
KS2602 Bus Terminal 2-channel relay output terminal 230 V AC, 2 A, make contacts, 4-wire system    
KL2602-0010 Bus Terminal 2-channel relay output terminal 230 V AC, 5 A, make contacts, contact-protecting switching of LED lamps    
KS2602-0010 Bus Terminal 2-channel relay output terminal 230 V AC, 5 A, make contacts, contact-protecting switching of LED lamps    
KL2612 Bus Terminal 2-channel relay output terminal 125 V AC, 0.5 A, change-over, 4-wire system, no power contacts    
KS2612 Bus Terminal 2-channel relay output terminal 125 V AC, 0.5 A, change-over, 4-wire system, no power contacts    
KL2622 Bus Terminal 2-channel relay output terminal 230 V AC, 2 A, make contacts, 4-wire system, no power contacts    
KS2622 Bus Terminal 2-channel relay output terminal 230 V AC, 2 A, make contacts, 4-wire system, no power contacts    
KL2622-0010 Bus Terminal 2-channel relay output terminal, 230 V AC, 5 A, make contacts, no power contacts, contact-protecting switching of LED lamps  
KS2622-0010 Bus Terminal 2-channel relay output terminal, 230 V AC, 5 A, make contacts, no power contacts, contact-protecting switching of LED lamps  
KL2631 Bus Terminal 1-channel relay output terminal 400 V AC, 300 V DC, make contacts, 4-wire system    
KS2631 Bus Terminal 1-channel relay output terminal 400 V AC, 300 V DC, make contacts, 4-wire system    
KL2641 Bus Terminal 1-channel relay output terminal 230 V AC, 16 A with manual operation    
KL2652 Bus Terminal 2-channel relay output terminal 230 V AC, 300 V DC, 1 A    
KS2652 Bus Terminal 2-channel relay output terminal 230 V AC, 300 V DC, 1 A    
KL2692 Bus Terminal cycle monitoring terminal (watchdog)
2 digital inputs 24 V DC
2 relay outputs, 230 V AC, 2 A, potential-free normally-open contact, 4-wire system
   
KS2692 Bus Terminal cycle monitoring terminal (watchdog)
2 digital inputs 24 V DC
2 relay outputs, 230 V AC, 2 A, potential-free normally-open contact, 4-wire system
   
KL2701 Bus Terminal 1-channel solid state relay up to 230 V AC/DC, 3 A    
KS2701 Bus Terminal 1-channel solid state relay up to 230 V AC/DC, 3 A    
KL2702 Bus Terminal 2-channel solid state relay up to 230 V AC/DC, 0.3 A    
KS2702 Bus Terminal 2-channel solid state relay up to 230 V AC/DC, 0.3 A    
KL2702-0020 Bus Terminal 2-channel solid state relay up to 230 V AC/DC, 1.5 A    
KL2702-0002 Bus Terminal 2-channel solid state relay up to 230 V AC/DC, 2 A    
KL2712 Bus Terminal 2-channel triac output terminal 12…230 V AC, 0.5 A, 4-wire system    
KS2712 Bus Terminal 2-channel triac output terminal 12…230 V AC, 0.5 A, 4-wire system    
KL2722 Bus Terminal 2-channel triac output terminal 12…230 V AC, 1 A with mutually locked outputs    
KS2722 Bus Terminal 2-channel triac output terminal 12…230 V AC, 1 A with mutually locked outputs    
KL2732 Bus Terminal 2-channel triac output terminal 12…230 V AC, 1 A with mutually locked outputs
(without power contacts)
   
KS2732 Bus Terminal 2-channel triac output terminal 12…230 V AC, 1 A with mutually locked outputs
(without power contacts)
   
KL2751 Bus Terminal 1-channel universal dimmer terminal, 230 V AC, 300 VA (W), 50 Hz    
KS2751 Bus Terminal 1-channel universal dimmer terminal, 230 V AC, 300 VA (W), 50 Hz    
KL2751-0011 Bus Terminal 1-channel universal dimmer terminal, 230 V AC, 300 VA (W), 50 Hz (without power contacts)    
KL2761 Bus Terminal 1-channel universal dimmer terminal, 230 V AC, 600 VA (W), 50 Hz    
KS2761 Bus Terminal 1-channel universal dimmer terminal, 230 V AC, 600 VA (W), 50 Hz    
KL2761-0011 Bus Terminal 1-channel universal dimmer terminal, 230 V AC, 600 VA (W), 50 Hz (without power contacts)    
KL2784 Bus Terminal 4-channel digital output terminal 30 V AC/DC (inductive), 48 V DC (ohmic), 2 A, solid state relay    
KS2784 Bus Terminal 4-channel digital output terminal 30 V AC/DC (inductive), 48 V DC (ohmic), 2 A, solid state relay    
KL2791 Bus Terminal 1-channel AC motor speed controller 230 V AC, 200 VA, 50 Hz    
KS2791 Bus Terminal 1-channel AC motor speed controller 230 V AC, 200 VA, 50 Hz    
KL2794 Bus Terminal 4-channel digital output terminal 30 V AC/DC (inductive), 48 V DC (ohmic), 2 A, solid state relay, potential-free    
KS2794 Bus Terminal 4-channel digital output terminal 30 V AC/DC (inductive), 48 V DC (ohmic), 2 A, solid state relay, potential-free    
KL2798 Bus Terminal 8-channel digital output terminal 30 V AC/DC (inductive), 48 V DC (ohmic), 2 A, solid state relay, potential-free    
KL2808 Bus Terminal 8-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A with polarity protection, 2-wire system    
KL2809 Bus Terminal 16-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, 1-wire system    
KL2819 Bus Terminal 16-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, with diagnostics, 1-wire system    
KL2828 Bus Terminal 8-channel digital output terminal 24 V DC, 2 A, total current 10 A, 2-wire system    
KL2872 Bus Terminal 16-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, flat-ribbon cable connection    
KL2872-0010 Bus Terminal 16-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, flat-ribbon cable connection, switching to ground potential    
KL2889 Bus Terminal 16-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, switching to ground potential    
KL2904 Bus Terminal 4-channel digital output terminal, TwinSAFE, 24 V DC, 0.5 A    
KL3001 Bus Terminal 1-channel analog input terminal -10 V…+10 V, differential input, 12 bit    
KS3001 Bus Terminal 1-channel analog input terminal -10 V…+10 V, differential input, 12 bit    
KL3002 Bus Terminal 2-channel analog input terminal -10 V…+10 V, differential input, 12 bit    
KS3002 Bus Terminal 2-channel analog input terminal -10 V…+10 V, differential input, 12 bit    
KL3011 Bus Terminal 1-channel analog input terminal 0…20 mA, differential input, 12 bit    
KS3011 Bus Terminal 1-channel analog input terminal 0…20 mA, differential input, 12 bit    
KL3012 Bus Terminal 2-channel analog input terminal 0…20 mA, differential input, 12 bit    
KS3012 Bus Terminal 2-channel analog input terminal 0…20 mA, differential input, 12 bit    
KL3021 Bus Terminal 1-channel analog input terminal 4…20 mA, differential input, 12 bit    
KS3021 Bus Terminal 1-channel analog input terminal 4…20 mA, differential input, 12 bit    
KL3022 Bus Terminal 2-channel analog input terminal 4…20 mA, differential input, 12 bit    
KS3022 Bus Terminal 2-channel analog input terminal 4…20 mA, differential input, 12 bit    
KL3041 Bus Terminal 1-channel loop-powered input terminal 0…20 mA, with power supply for transducers via power contacts, 12 bit    
KS3041 Bus Terminal 1-channel loop-powered input terminal 0…20 mA, with power supply for transducers via power contacts, 12 bit    
KS3042 Bus Terminal 2-channel loop-powered input terminal 0…20 mA, with power supply for transducers via power contacts, 12 bit    
KL3042 Bus Terminal 2-channel loop-powered input terminal 0…20 mA, with power supply for transducers via power contacts, 12 bit    
KL3044 Bus Terminal 4-channel analog input terminal 0…20 mA, 12 bit    
KS3044 Bus Terminal 4-channel analog input terminal 0…20 mA, 12 bit    
KL3051 Bus Terminal 1-channel loop-powered input terminal 4…20 mA, with power supply for transducers via power contacts, 12 bit    
KS3051 Bus Terminal 1-channel loop-powered input terminal 4…20 mA, with power supply for transducers via power contacts, 12 bit    
KL3052 Bus Terminal 2-channel loop-powered input terminal 4…20 mA, with power supply for transducers via power contacts, 12 bit    
KS3052 Bus Terminal 2-channel loop-powered input terminal 4…20 mA, with power supply for transducers via power contacts, 12 bit    
KL3054 Bus Terminal 4-channel analog input terminal 4…20 mA, 12 bit    
KS3054 Bus Terminal 4-channel analog input terminal 4…20 mA, 12 bit    
KL3061 Bus Terminal 1-channel analog input terminal 0…10 V, single-ended, 12 bit    
KS3061 Bus Terminal 1-channel analog input terminal 0…10 V, single-ended, 12 bit    
KL3062 Bus Terminal 2-channel analog input terminal 0…10 V, single-ended, 12 bit    
KS3062 Bus Terminal 2-channel analog input terminal 0…10 V, single-ended, 12 bit    
KL3064 Bus Terminal 4-channel analog input terminal 0…10 V , single-ended, 12 bit    
KS3064 Bus Terminal 4-channel analog input terminal 0…10 V , single-ended, 12 bit    
KL3102 Bus Terminal 2-channel analog input terminal -10 V…+10 V, differential input, 16 bit    
KS3102 Bus Terminal 2-channel analog input terminal -10 V…+10 V, differential input, 16 bit    
KL3112 Bus Terminal 2-channel analog input terminal 0…20 mA, differential input, 16 bit    
KS3112 Bus Terminal 2-channel analog input terminal 0…20 mA, differential input, 16 bit    
KL3122 Bus Terminal 2-channel analog input terminal 4…20 mA, differential input, 16 bit    
KS3122 Bus Terminal 2-channel analog input terminal 4…20 mA, differential input, 16 bit    
KL3132 Bus Terminal 2-channel analog input terminal -10 V…+10 V, differential input, 16 bit, ±0,05 % accuracy    
KS3132 Bus Terminal 2-channel analog input terminal -10 V…+10 V, differential input, 16 bit, ±0,05 % accuracy    
KL3142 Bus Terminal 2-channel analog input terminal 0…20 mA, differential input, 16 bit, ±0,05 % accuracy    
KS3142 Bus Terminal 2-channel analog input terminal 0…20 mA, differential input, 16 bit, ±0,05 % accuracy    
KL3152 Bus Terminal 2-channel analog input terminal 4…20 mA, differential input, 16 bit, ±0,05 % accuracy    
KS3152 Bus Terminal 2-channel analog input terminal 4…20 mA, differential input, 16 bit, ±0,05 % accuracy    
KL3162 Bus Terminal 2-channel analog input terminal 0…10 V, differential input, 16 bit, ±0,05 % accuracy    
KS3162 Bus Terminal 2-channel analog input terminal 0…10 V, differential input, 16 bit, ±0,05 % accuracy    
KL3172 Bus Terminal 2-channel analog input terminal 0…2 V, differential input, 16 bit, ±0,05 % accuracy    
KS3172 Bus Terminal 2-channel analog input terminal 0…2 V, differential input, 16 bit, ±0,05 % accuracy    
KL3172-0500 Bus Terminal 2-channel analog input terminal 0…500 mV, differential input, 16 bit, ±0.05 % accuracy    
KL3182 Bus Terminal 2-channel analog input terminal -2 V…2 V, differential input, 16 bit, ±0,05 % accuracy    
KS3182 Bus Terminal 2-channel analog input terminal -2 V…2 V, differential input, 16 bit, ±0,05 % accuracy    
KL3201 Bus Terminal 1-channel input terminal PT100 (RTD) for resistance sensors, 16 bit, 3-wire system    
KS3201 Bus Terminal 1-channel input terminal PT100 (RTD) for resistance sensors, 16 bit, 3-wire system    
KL3202 Bus Terminal 2-channel input terminal PT100 (RTD) for resistance sensors, 16 bit, 3-wire system    
KS3202 Bus Terminal 2-channel input terminal PT100 (RTD) for resistance sensors, 16 bit, 3-wire system    
KL3204 Bus Terminal 4-channel input terminal PT100 (RTD) for resistance sensors, 16 bit, 2-wire system    
KS3204 Bus Terminal 4-channel input terminal PT100 (RTD) for resistance sensors, 16 bit, 2-wire system    
KL3204-0030 Bus Terminal 4-channel input terminal NTC (10 kΩ) for resistance sensors, 16 bit, 2-wire system    
KL3208-0010 Bus Terminal 8-channel input terminal PT1000, Ni1000, potentiometer 1 kΩ, potentiometer 5 kΩ, potentiometer 10 kΩ, NTC 1.8 k, NTC 2.2 k, NTC 3 k, NTC 5 k, NTC 10 k, NTC 20 k, NTC 100 k, for resistance sensors, resolution 0.01 °C, (-20…+60 °C), 2-wire system
KL3214 Bus Terminal 4-channel input terminal PT100 (RTD)  for resistance sensors, 16 bit, 3-wire system    
KL3222 Bus Terminal 2-channel input terminal PT100 (RTD) for 4-wire connection, high-precision    
KS3222 Bus Terminal 2-channel input terminal PT100 (RTD) for 4-wire connection, high-precision    
KL3228 Bus Terminal 8-channel input terminal PT1000, Ni1000 (RTD) for resistance sensors, resolution 0.1 °C,
1-wire system
   
KS3228 Bus Terminal 8-channel input terminal PT1000, Ni1000 (RTD) for resistance sensors, resolution 0.1 °C,
1-wire system
   
KL3311 Bus Terminal 1-channel thermocouple input terminal, preset to type K, with wire breakage detection, 16 bit    
KL3312 Bus Terminal 2-channel thermocouple input terminal, preset to type K, with wire breakage detection, 16 bit    
KL3314 Bus Terminal 4-channel thermocouple input terminal, preset to type K, with wire breakage detection, 16 bit    
KL3351 Bus Terminal 1-channel resistor bridge input terminal (strain gauge), 16 bit    
KS3351 Bus Terminal 1-channel resistor bridge input terminal (strain gauge), 16 bit    
KL3356 Bus Terminal 1-channel accurate resistance bridge evaluation, with self-calibration, 16 bit    
KS3356 Bus Terminal 1-channel accurate resistance bridge evaluation, with self-calibration, 16 bit    
KL3361 Bus Terminal 1-channel oscilloscope terminal, -20 mV…20 mV, 100 µs sampling time, decentralised analog value processing    
KS3361 Bus Terminal 1-channel oscilloscope terminal, -20 mV…20 mV, 100 µs sampling time, decentralised analog value processing    
KL3362 Bus Terminal 2-channel oscilloscope terminal, -10 V…+10 V, 100 µs sampling time, decentralised analog value processing    
KS3362 Bus Terminal 2-channel oscilloscope terminal, -10 V…+10 V, 100 µs sampling time, decentralised analog value processing    
KL3403 Bus Terminal 3-phase power measurement terminal, max. 500 V AC 3~, max. 1 A,
via measuring transformers x A/1A
   
KS3403 Bus Terminal 3-phase power measurement terminal, max. 500 V AC 3~, max. 1 A,
via measuring transformers x A/1A
   
KL3403-0010 Bus Terminal 3-phase power measurement terminal, max. 500 V AC 3~, max. 5 A,
via measuring transformers x A/5A
   
KS3403-0010 Bus Terminal 3-phase power measurement terminal, max. 500 V AC 3~, max. 5 A,
via measuring transformers x A/5A
   
KL3403-0333 Bus Terminal 3-phase power measurement terminal, max. 500 V AC 3~, for plug-on current
transformers with 333 mV AC
   
KL3404 Bus Terminal 4-channel analog input terminal -10 V…+10 V, 12 bit, 4 x 2-wire system    
KS3404 Bus Terminal 4-channel analog input terminal -10 V…+10 V, 12 bit, 4 x 2-wire system    
KL3408 Bus Terminal 8-channel analog input terminal -10 V…+10 V, 12 bit, 1-wire system    
KS3408 Bus Terminal 8-channel analog input terminal -10 V…+10 V, 12 bit, 1-wire system    
KL3444 Bus Terminal 4-channel analog input terminal 0…20 mA, 12 bit, 4 x 2-wire system    
KS3444 Bus Terminal 4-channel analog input terminal 0…20 mA, 12 bit, 4 x 2-wire system    
KL3448 Bus Terminal 8-channel analog input terminal 0…20 mA, 12 bit, 1-wire system    
KS3448 Bus Terminal 8-channel analog input terminal 0…20 mA, 12 bit, 1-wire system    
KL3454 Bus Terminal 4-channel analog input terminal 4…20 mA, 12 bit, 4 x 2-wire system    
KS3454 Bus Terminal 4-channel analog input terminal 4…20 mA, 12 bit, 4 x 2-wire system    
KL3458 Bus Terminal 8-channel analog input terminal 4…20 mA, 12 bit, 1-wire system    
KS3458 Bus Terminal 8-channel analog input terminal 4…20 mA, 12 bit, 1-wire system    
KL3464 Bus Terminal 4-channel analog input terminal 0…10 V, 12 bit, 4 x 2-wire system    
KS3464 Bus Terminal 4-channel analog input terminal 0…10 V, 12 bit, 4 x 2-wire system    
KL3468 Bus Terminal 8-channel analog input terminal 0…10 V, 12 bit, 1-wire system    
KS3468 Bus Terminal 8-channel analog input terminal 0…10 V, 12 bit, 1-wire system    
KL3681 Bus Terminal Digital multimeter terminal    
KS3681 Bus Terminal Digital multimeter terminal    
KL4001 Bus Terminal 1-channel analog output terminal 0…10 V, 12 bit    
KS4001 Bus Terminal 1-channel analog output terminal 0…10 V, 12 bit    
KL4002 Bus Terminal 2-channel analog output terminal 0…10 V, 12 bit    
KS4002 Bus Terminal 2-channel analog output terminal 0…10 V, 12 bit    
KL4004 Bus Terminal 4-channel analog output terminal 0…10 V, 12 bit    
KS4004 Bus Terminal 4-channel analog output terminal 0…10 V, 12 bit    
KL4011 Bus Terminal 1-channel analog output terminal 0…20 mA, 12 bit    
KS4011 Bus Terminal 1-channel analog output terminal 0…20 mA, 12 bit    
KL4012 Bus Terminal 2-channel analog output terminal 0…20 mA, 12 bit    
KS4012 Bus Terminal 2-channel analog output terminal 0…20 mA, 12 bit    
KL4021 Bus Terminal 1-channel analog output terminal 4…20 mA, 12 bit    
KS4021 Bus Terminal 1-channel analog output terminal 4…20 mA, 12 bit    
KL4022 Bus Terminal 2-channel analog output terminal 4…20 mA, 12 bit    
KS4022 Bus Terminal 2-channel analog output terminal 4…20 mA, 12 bit    
KL4031 Bus Terminal 1-channel analog output terminal -10 V…+10 V, 12 bit    
KS4031 Bus Terminal 1-channel analog output terminal -10 V…+10 V, 12 bit    
KL4032 Bus Terminal 2-channel analog output terminal -10 V…+10 V, 12 bit    
KS4032 Bus Terminal 2-channel analog output terminal -10 V…+10 V, 12 bit    
KL4034 Bus Terminal 4-channel analog output terminal -10 V…+10 V, 12 bit    
KS4034 Bus Terminal 4-channel analog output terminal -10 V…+10 V, 12 bit    
KL4112 Bus Terminal 2-channel analog output terminal 0…20 mA, 16 bit    
KS4112 Bus Terminal 2-channel analog output terminal 0…20 mA, 16 bit    
KL4132 Bus Terminal 2-channel analog output terminal -10 V…+10 V, 16 bit    
KS4132 Bus Terminal 2-channel analog output terminal -10 V…+10 V, 16 bit    
KL4404 Bus Terminal 4-channel analog output terminal 0…10 V, 12 bit, 4 x 2-wire system    
KS4404 Bus Terminal 4-channel analog output terminal 0…10 V, 12 bit, 4 x 2-wire system    
KL4408 Bus Terminal 8-channel analog output terminal 0…10 V, 12 bit, 1-wire system    
KS4408 Bus Terminal 8-channel analog output terminal 0…10 V, 12 bit, 1-wire system    
KL4414 Bus Terminal 4-channel analog output terminal 0…20 mA, 12 bit, 4 x 2-wire system    
KS4414 Bus Terminal 4-channel analog output terminal 0…20 mA, 12 bit, 4 x 2-wire system    
KL4418 Bus Terminal 8-channel analog output terminal 0…20 mA, 12 bit, 1-wire system    
KS4418 Bus Terminal 8-channel analog output terminal 0…20 mA, 12 bit, 1-wire system    
KL4424 Bus Terminal 4-channel analog output terminal 4…20 mA, 12 bit, 4 x 2-wire system    
KS4424 Bus Terminal 4-channel analog output terminal 4…20 mA, 12 bit, 4 x 2-wire system    
KL4428 Bus Terminal 8-channel analog output terminal 4…20 mA, 12 bit, 1-wire system    
KS4428 Bus Terminal 8-channel analog output terminal 4…20 mA, 12 bit, 1-wire system    
KL4434 Bus Terminal 4-channel analog output terminal -10 V…+10 V, 12 bit, 4 x 2-wire system    
KS4434 Bus Terminal 4-channel analog output terminal -10 V…+10 V, 12 bit, 4 x 2-wire system    
KL4438 Bus Terminal 8-channel analog output terminal -10 V…+10 V, 12 bit, 1-wire system    
KS4438 Bus Terminal 8-channel analog output terminal -10 V…+10 V, 12 bit, 1-wire system    
KL4494 Bus Terminal 2-channel analog input, 2-channel analog output terminal -10 V…+10 V, 12 bit    
KS4494 Bus Terminal 2-channel analog input, 2-channel analog output terminal -10 V…+10 V, 12 bit    
KL5001 Bus Terminal SSI sensor interface    
KS5001 Bus Terminal SSI sensor interface    
KL5051 Bus Terminal SSI sensor interface bidirectional for digifas® drives    
KS5051 Bus Terminal SSI sensor interface bidirectional for digifas® drives    
KL5101 Bus Terminal Incremental encoder interface with complementary inputs    
KS5101 Bus Terminal Incremental encoder interface with complementary inputs    
KL5111 Bus Terminal Incremental encoder interface with single inputs    
KS5111 Bus Terminal Incremental encoder interface with single inputs    
KL5121 Bus Terminal Incremental encoder interface with programmable outputs    
KS5121 Bus Terminal Incremental encoder interface with programmable outputs    
KL5151 Bus Terminal 1-channel incremental encoder interface, 32 bit    
KS5151 Bus Terminal 1-channel incremental encoder interface, 32 bit    
KL5152 Bus Terminal 2-channel incremental encoder interface, 32 bit    
KS5152 Bus Terminal 2-channel incremental encoder interface, 32 bit    
KL6001 Bus Terminal Serial interface RS232, 9.6 kbaud    
KS6001 Bus Terminal Serial interface RS232, 9.6 kbaud    
KL6021 Bus Terminal Serial interface RS422/RS485, 9.6 kbaud    
KS6021 Bus Terminal Serial interface RS422/RS485, 9.6 kbaud    
KL6031 Bus Terminal Serial interface RS232, 115.2 kbaud    
KS6031 Bus Terminal Serial interface RS232, 115.2 kbaud    
KL6041 Bus Terminal Serial interface RS422/RS485, 115.2 kbaud    
KS6041 Bus Terminal Serial interface RS422/RS485, 115.2 kbaud    
KL6211 Bus Terminal AS-Interface master terminal with power contacts. Direct connection to the AS interface supply
via the KL9520 AS interface potential feed terminal or the KL9528 power supply terminal.
   
KS6211 Bus Terminal AS-Interface master terminal with power contacts. Direct connection to the AS interface supply
via the KL9520 AS interface potential feed terminal or the KL9528 power supply terminal.
   
KL6201 Bus Terminal AS-Interface master terminal    
KS6201 Bus Terminal AS-Interface master terminal    
KL6831 Bus Terminal SMI master terminal, LoVo    
KL6841 Bus Terminal SMI master terminal, 230 V AC    
KL6011 Bus Terminal Serial interface TTY, 20 mA current loop    
KS6011 Bus Terminal Serial interface TTY, 20 mA current loop    
KL6021-0023 Bus Terminal Serial interface for processing signals from the KL6023 wireless adapter with EnOcean radio technology    
KL6023 Bus Terminal Wireless adapter for EnOcean radio technology    
KL6051 Bus Terminal Data exchange terminal with serial interface, 32 bit    
KS6051 Bus Terminal Data exchange terminal with serial interface, 32 bit    
KL6224 Bus Terminal IO-Link terminal    
KL6301 Bus Terminal EIB/KNX Bus Terminal    
KL6401 Bus Terminal LON Bus Terminal    
KL6581 Bus Terminal EnOcean master terminal for KL6583    
KL6583 Bus Terminal EnOcean transmitter and receiver, 868.35 MHz    
KL6771 Bus Terminal MP-Bus master terminal    
KS6771 Bus Terminal MP-Bus master terminal    
KL6781 Bus Terminal M-Bus master terminal    
KL6811 Bus Terminal DSI/DALI master and power supply terminal    
KS6811 Bus Terminal DSI/DALI master and power supply terminal    
KL6821 Bus Terminal DALI 2 multi-master and power supply terminal    
KL6904 Bus Terminal TwinSAFE Logic Bus Terminal with 4 digital outputs 24 V DC, 0.5 A    
KL8001 Bus Terminal Power terminal for Siemens contactor series Sirius 3R    
KL8500 Bus Terminal Placeholder module    
KL8519 Bus Terminal 16-channel digital input signal module, 24 V DC, IEC 61131-2, type 3, filter 3.0 ms with manual operation    
KL8524 Bus Terminal 4 x 2-channel digital output module, 24 V DC, 0.5 A with manual operation    
KL8528 Bus Terminal 8-channel digital output module, 24 V DC, 0.5 A with manual operation    
KL8548 Bus Terminal 8-channel analog output module, 0…10 V, 12 bit with manual operation    
KL8601 Bus Terminal Communication module for Schneider TeSys model U    
KL8610 Bus Terminal Adapter terminal for TeSys model U, KL8601    
KL9010 Bus Terminal Bus end terminal    
KL9020 Bus Terminal Terminal bus extension, end terminal at KL9050    
KL9050 Bus Terminal Terminal bus extension, coupler terminal from KL9020 or KL9050    
KL9060 Bus Terminal Adapter terminal for KL8xxx power terminals    
KL9070 Bus Terminal Shield terminal, 8 x shield    
KL9100 Bus Terminal Power supply terminal, 24 V DC    
KS9100 Bus Terminal Power supply terminal, 24 V DC    
KL9110 Bus Terminal Power supply terminal with diagnostics, 24 V DC    
KS9110 Bus Terminal Power supply terminal with diagnostics, 24 V DC    
KL9150 Bus Terminal Power supply terminal, 230 V AC    
KS9150 Bus Terminal Power supply terminal, 230 V AC    
KL9160 Bus Terminal Power supply terminal with diagnostics, 230 V AC    
KS9160 Bus Terminal Power supply terminal with diagnostics, 230 V AC    
KL9180 Bus Terminal Potential distribution terminal with 2 terminal points per power contact    
KS9180 Bus Terminal Potential distribution terminal with 2 terminal points per power contact    
KL9181 Bus Terminal Potential distribution terminals with 16 terminal connections, max. 60 V AC/DC, power contacts are fed through, 2 separate potentials with 8 terminal points per potential
KL9182 Bus Terminal Potential distribution terminals with 16 terminal connections, max. 60 V AC/DC, power contacts are fed through, 8 separate potentials with 2 terminal points per potential
KL9183 Bus Terminal Potential distribution terminals with 16 terminal connections, max. 60 V AC/DC, power contacts are fed through, 1 separate potential with 16 terminal points per potential
KL9184 Bus Terminal Potential distribution terminal, 8 x 24 V DC, 8 x 0 V DC    
KL9185 Bus Terminal Potential distribution terminal with 4 terminal points per power contact    
KS9185 Bus Terminal Potential distribution terminal with 4 terminal points per power contact    
KL9186 Bus Terminal Potential distribution terminal, 8 x 24 V DC    
KS9186 Bus Terminal Potential distribution terminal, 8 x 24 V DC    
KL9187 Bus Terminal Potential distribution terminal, 8 x 0 V    
KS9187 Bus Terminal Potential distribution terminal, 8 x 0 V    
KL9188 Bus Terminal Potential distribution terminal, 16 x 24 V DC    
KL9189 Bus Terminal Potential distribution terminal, 16 x 0 V DC    
KL9190 Bus Terminal Power supply terminal for any voltage up to 230 V, without LED    
KS9190 Bus Terminal Power supply terminal for any voltage up to 230 V, without LED    
KL9195 Bus Terminal Shield terminal, potential distribution terminal with connection to earth    
KS9195 Bus Terminal Shield terminal, potential distribution terminal with connection to earth    
KL9200 Bus Terminal Power supply terminal with fuse, 24 V DC    
KL9210 Bus Terminal Power supply terminal with fuse and diagnostics, 24 V DC    
KL9250 Bus Terminal Power supply terminal with fuse, 125 V AC…230 V AC    
KL9260 Bus Terminal Power supply terminal with fuse and diagnostics, 230 V AC    
KL9300 Bus Terminal Diode array terminal, 4 potential-free diodes, 1 A, to 1000 V AC/DC    
KS9300 Bus Terminal Diode array terminal, 4 potential-free diodes, 1 A, to 1000 V AC/DC    
KL9301 Bus Terminal Diode array terminal, 7 diodes (common cathode), 1 A, to 1000 V AC/DC    
KS9301 Bus Terminal Diode array terminal, 7 diodes (common cathode), 1 A, to 1000 V AC/DC    
KL9302 Bus Terminal Diode array terminal, 7 diodes (common anode), 1 A, to 1000 V AC/DC    
KS9302 Bus Terminal Diode array terminal, 7 diodes (common anode), 1 A, to 1000 V AC/DC    
KL9309 Bus Terminal Adapter terminal for KL85xx manual operating modules    
KL9380 Bus Terminal Mains filter terminal for dimmers    
KL9400 Bus Terminal Power supply unit terminal for the K-bus, 24 V DC, 2 A    
KS9400 Bus Terminal Power supply unit terminal for the K-bus, 24 V DC, 2 A    
KL9505 Bus Terminal Power supply unit terminal 24 V DC, output 5 V DC, 0.5 A    
KS9505 Bus Terminal Power supply unit terminal 24 V DC, output 5 V DC, 0.5 A    
KL9508 Bus Terminal Power supply unit terminal 24 V DC, output 8 V DC, 0.5 A    
KS9508 Bus Terminal Power supply unit terminal 24 V DC, output 8 V DC, 0.5 A    
KL9510 Bus Terminal Power supply unit terminal 24 V DC, output 10 V DC, 0.5 A    
KS9510 Bus Terminal Power supply unit terminal 24 V DC, output 10 V DC, 0.5 A    
KL9512 Bus Terminal Power supply unit terminal 24 V DC, output 12 V DC, 0.5 A    
KS9512 Bus Terminal Power supply unit terminal 24 V DC, output 12 V DC, 0.5 A    
KL9515 Bus Terminal Power supply unit terminal 24 V DC, output 15 V DC, 0.5 A    
KS9515 Bus Terminal Power supply unit terminal 24 V DC, output 15 V DC, 0.5 A    
KL9520 Bus Terminal AS interface potential feed terminal with filter    
KS9520 Bus Terminal AS interface potential feed terminal with filter    
KL9528 Bus Terminal AS interface power supply terminal 24 V DC/30 V DC, 1.25 A    
KS9528 Bus Terminal AS interface power supply terminal 24 V DC/30 V DC, 1.25 A    
KL9540 Bus Terminal Surge filter field supply    
KS9540 Bus Terminal Surge filter field supply    
KL9540-0010 Bus Terminal Surge filter field supply for analog terminals    
KL9550 Bus Terminal Surge filter system and field supply    
KS9550 Bus Terminal Surge filter system and field supply    
KL9560 Bus Terminal Power supply terminal 24 V DC, output 24 V DC, 0.1 A    
KS9560 Bus Terminal Power supply terminal 24 V DC, output 24 V DC, 0.1 A    
KL9570 Bus Terminal Buffer capacitor terminal    
KS9570 Bus Terminal Buffer capacitor terminal    
KM1002-0000 Bus Terminal 16-channel digital input terminal module 24 V DC, filter 3.0 ms, without connector    
KM1002-0001 Bus Terminal 16-channel digital input terminal module 24 V DC, filter 3.0 ms, 1-wire connector without LEDs    
KM1002-0002 Bus Terminal 16-channel digital input terminal module 24 V DC, filter 3.0 ms, 1-wire connector with LEDs    
KM1002-0004 Bus Terminal 16-channel digital input terminal module 24 V DC, filter 3.0 ms, 3-wire connector with LEDs    
KM1004-0000 Bus Terminal 32-channel digital input terminal module 24 V DC, filter 3.0 ms, without connector    
KM1004-0001 Bus Terminal 32-channel digital input terminal module 24 V DC, filter 3.0 ms, 1-wire connector without LEDs    
KM1004-0002 Bus Terminal 32-channel digital input terminal module 24 V DC, filter 3.0 ms, 1-wire connector with LEDs    
KM1004-0004 Bus Terminal 32-channel digital input terminal module 24 V DC, filter 3.0 ms, 3-wire connector with LEDs    
KM1008-0000 Bus Terminal 64-channel digital input terminal module 24 V DC, filter 3.0 ms, without connector    
KM1008-0001 Bus Terminal 64-channel digital input terminal module 24 V DC, filter 3.0 ms, 1-wire connector without LEDs    
KM1008-0002 Bus Terminal 64-channel digital input terminal module 24 V DC, filter 3.0 ms, 1-wire connector with LEDs    
KM1008-0004 Bus Terminal 64-channel digital input terminal module 24 V DC, filter 3.0 ms, 3-wire connector with LEDs    
KM1012-0000 Bus Terminal 16-channel digital input terminal module 24 V DC, filter 0.2 ms, without connector    
KM1012-0001 Bus Terminal 16-channel digital input terminal module 24 V DC, filter 0.2 ms, 1-wire connector without LEDs    
KM1012-0002 Bus Terminal 16-channel digital input terminal module 24 V DC, filter 0.2 ms, 1-wire connector with LEDs    
KM1012-0004 Bus Terminal 16-channel digital input terminal module 24 V DC, filter 0.2 ms, 3-wire connector with LEDs    
KM1014-0000 Bus Terminal 32-channel digital input terminal module 24 V DC, filter 0.2 ms, without connector    
KM1014-0001 Bus Terminal 32-channel digital input terminal module 24 V DC, filter 0.2 ms, 1-wire connector without LEDs    
KM1014-0002 Bus Terminal 32-channel digital input terminal module 24 V DC, filter 0.2 ms, 1-wire connector with LEDs    
KM1014-0004 Bus Terminal 32-channel digital input terminal module 24 V DC, filter 0.2 ms, 3-wire connector with LEDs    
KM1018-0000 Bus Terminal 64-channel digital input terminal module 24 V DC, filter 0.2 ms, without connector    
KM1018-0001 Bus Terminal 64-channel digital input terminal module 24 V DC, filter 0.2 ms, 1-wire connector without LEDs    
KM1018-0002 Bus Terminal 64-channel digital input terminal module 24 V DC, filter 0.2 ms, 1-wire connector with LEDs    
KM1018-0004 Bus Terminal 64-channel digital input terminal module 24 V DC, filter 0.2 ms, 3-wire connector with LEDs    
KM1644 Bus Terminal 4-channel manual operation    
KM2002-0000 Bus Terminal 16-channel digital output terminal module 24 V DC, 0.5 A, without connector    
KM2002-0001 Bus Terminal 16-channel digital output terminal module 24 V DC, 0.5 A, 1-wire connector without LEDs    
KM2002-0002 Bus Terminal 16-channel digital output terminal module 24 V DC, 0.5 A, 1-wire connector with LEDs    
KM2002-0004 Bus Terminal 16-channel digital output terminal module 24 V DC, 0.5 A, 3-wire connector with LEDs    
KM2004-0000 Bus Terminal 32-channel digital output terminal module 24 V DC, 0.5 A, without connector    
KM2004-0001 Bus Terminal 32-channel digital output terminal module 24 V DC, 0.5 A, 1-wire connector without LEDs    
KM2004-0002 Bus Terminal 32-channel digital output terminal module 24 V DC, 0.5 A, 1-wire connector with LEDs    
KM2004-0004 Bus Terminal 32-channel digital output terminal module 24 V DC, 0.5 A, 3-wire connector with LEDs    
KM2008-0000 Bus Terminal 64-channel digital output terminal module 24 V DC, 0.5 A, without connector    
KM2008-0001 Bus Terminal 64-channel digital output terminal module 24 V DC, 0.5 A, 1-wire connector without LEDs    
KM2008-0002 Bus Terminal 64-channel digital output terminal module 24 V DC, 0.5 A, 1-wire connector with LEDs    
KM2008-0004 Bus Terminal 64-channel digital output terminal module 24 V DC, 0.5 A, 3-wire connector with LEDs    
KM2042 Bus Terminal 16-channel digital input terminal module 24 V, 0.5 A, D-sub connection    
KM2604 Bus Terminal 4-channel relay module 230 V AC, 16 A, potential-free change-over contact    
KM2614 Bus Terminal 4-channel relay module 230 V AC, 16 A, potential-free change-over contact, with manual operation    
KM2642 Bus Terminal 2-channel relay module 230 V AC, 6 A, manual/automatic operation, relay state readable    
KM2652 Bus Terminal 2-channel relay module 230 V AC, 6 A, manual/automatic operation, switch and relay state readable    
KM2774 Bus Terminal Triac output for 4 blind motors, 230 V AC, 1.5 A with mutually locked outputs and overload protection    
KM3701 Bus Terminal 1-channel differential pressure measuring terminal -100…+100 hPa (-100…+100 mbar)    
KM3701-0340 Bus Terminal 1-channel differential pressure measuring terminal 340 hPa (340 mbar)    
KM3702 Bus Terminal 2-channel absolute pressure measuring terminal 7500 hPa (7.5 bar)    
KM3712 Bus Terminal 2-channel absolute pressure measuring terminal -1000…+1000  hPa (-1…+1 bar)    
KM4602 Bus Terminal 2-channel analog output terminal 0…10 V, manual/automatic operation    
IP1000-B200 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 3.0 ms filter, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on    
IP1001-B200 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 3.0 ms filter, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type    
IP1002-B200 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 3.0 ms filter, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP1010-B200 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on    
IP1011-B200 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type    
IP1012-B200 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP1502-B200 Fieldbus Box Compact Box, 2 up/down counter, 24 V DC, 100 kHz, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP2000-B200 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on  
IP2001-B200 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax= 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type    
IP2002-B200 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP2020-B200 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on  
IP2021-B200 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax  = 2 A (∑ 4 A), M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type  
IP2022-B200 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP2040-B200 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 12 A), 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on  
IP2041-B200 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax  = 2 A (∑ 12 A), M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type  
IP2042-B200 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax  = 2 A (∑ 12 A), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP2512-B200 Fieldbus Box Compact Box, 2 digital pulse width outputs 24 V DC, Imax = 2.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP2300-B200 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IP2301-B200 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IP2302-B200 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP2310-B200 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IP2311-B200 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax  = 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IP2312-B200 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP2320-B200 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IP2321-B200 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IP2322-B200 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP2330-B200 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax  = 2 A (∑ 4 A), 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IP2331-B200 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IP2332-B200 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP2400-B200 Fieldbus Box Compact Box, 16 digital combination inputs/outputs 24 V DC, 3 ms filter, Imax = 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IP2401-B200 Fieldbus Box Compact Box, 16 digital combination inputs/outputs 24 V DC, 3 ms filter, Imax = 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IP3102-B200 Fieldbus Box Compact Box, 4 differential analog inputs ±10 V, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP3112-B200 Fieldbus Box Compact Box, 4 differential analog inputs 0/4…20 mA, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP3202-B200 Fieldbus Box Compact Box, 4 analog inputs for resistance thermometer (RTD), PT100…1000, Ni100, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP3312-B200 Fieldbus Box Compact Box, 4 analog inputs for thermocouple, types J, K, L, B, E, N, R, S, T, U, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP4112-B200 Fieldbus Box Compact Box, 4 analog outputs 0/4…20 mA, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP4132-B200 Fieldbus Box Compact Box, 4 analog outputs ±10 V, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP5009-B200 Fieldbus Box Compact Box, 1 SSI encoder interface, M23; connector: M23, 12-pin, screw-type    
IP5109-B200 Fieldbus Box Compact Box, 1 incremental encoder interface with complementary inputs, 1 MHz, M23; connector: M23, 12-pin, screw-type  
IP5209-B200 Fieldbus Box Compact Box, 1 SinCos encoder interface, 1 VSS, M23; connector: M23, 12-pin, screw-type    
IP5209-B200-1000 Fieldbus Box Compact Box, 1 SinCos encoder interface, 11 µASS; connector: M23, 9-pin, screw-type, M23    
IP6002-B200 Fieldbus Box Compact Box, 1 serial interface RS232C, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP6012-B200 Fieldbus Box Compact Box, 1 serial interface, 0…20 mA (TTY), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP6022-B200 Fieldbus Box Compact Box, 1 serial interface, RS422, RS485, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP1000-B310 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 3.0 ms filter, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on    
IP1001-B310 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 3.0 ms filter, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type    
IP1002-B310 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 3.0 ms filter, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP1010-B310 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on    
IP1011-B310 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type    
IP1012-B310 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP1502-B310 Fieldbus Box Compact Box, 2 up/down counter, 24 V DC, 100 kHz, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP2000-B310 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on  
IP2001-B310 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type    
IP2002-B310 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP2020-B310 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on  
IP2021-B310 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type  
IP2022-B310 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP2040-B310 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 12 A), 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on  
IP2041-B310 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 12 A), M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type  
IP2042-B310 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 12 A), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP2300-B310 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IP2301-B310 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IP2302-B310 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP2310-B310 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IP2311-B310 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IP2312-B310 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP2320-B310 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IP2321-B310 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IP2322-B310 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP2330-B310 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IP2331-B310 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IP2332-B310 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP2400-B310 Fieldbus Box Compact Box, 16 digital combination inputs/outputs 24 V DC, 3 ms filter, Imax = 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IP2401-B310 Fieldbus Box Compact Box, 16 digital combination inputs/outputs 24 V DC, 3 ms filter, Imax = 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IP2512-B310 Fieldbus Box Compact Box, 2 digital pulse width outputs 24 V DC, Imax = 2.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP3102-B310 Fieldbus Box Compact Box, 4 differential analog inputs ±10 V, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP3112-B310 Fieldbus Box Compact Box, 4 differential analog inputs 0/4…20 mA, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP3202-B310 Fieldbus Box Compact Box, 4 analog inputs for resistance thermometer (RTD), PT100…1000, Ni100, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP3312-B310 Fieldbus Box Compact Box, 4 analog inputs for thermocouple, types J, K, L, B, E, N, R, S, T, U, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP4112-B310 Fieldbus Box Compact Box, 4 analog outputs 0/4…20 mA, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP4132-B310 Fieldbus Box Compact Box, 4 analog outputs ±10 V, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP5009-B310 Fieldbus Box Compact Box, 1 SSI encoder interface, M23; connector: M23, 12-pin, screw-type    
IP5109-B310 Fieldbus Box Compact Box, 1 incremental encoder interface with complementary inputs, 1 MHz, M23; connector: M23, 12-pin, screw-type  
IP5209-B310 Fieldbus Box Compact Box, 1 SinCos encoder interface, 1 VSS, M23; connector: M23, 12-pin, screw-type    
IP5209-B310-1000 Fieldbus Box Compact Box, 1 SinCos encoder interface, 11 µASS; connector: M23, 9-pin, screw-type, M23    
IP6002-B310 Fieldbus Box Compact Box, 1 serial interface RS232C, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP6012-B310 Fieldbus Box Compact Box, 1 serial interface, 0…20 mA (TTY), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP6022-B310 Fieldbus Box Compact Box, 1 serial interface, RS422, RS485, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP1000-B318 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 3.0 ms filter, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on    
IP1001-B318 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 3.0 ms filter, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type    
IP1002-B318 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 3.0 ms filter, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP1010-B318 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on    
IP1011-B318 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type    
IP1012-B318 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP1502-B318 Fieldbus Box Compact Box, 2 up/down counter, 24 V DC, 100 kHz, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP2000-B318 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on  
IP2001-B318 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type    
IP2002-B318 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP2020-B318 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on  
IP2021-B318 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type  
IP2022-B318 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP2040-B318 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 12 A), 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on  
IP2041-B318 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 12 A), M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type  
IP2042-B318 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 12 A), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP2300-B318 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IP2301-B318 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IP2302-B318 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP2310-B318 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IP2311-B318 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IP2312-B318 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP2320-B318 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IP2321-B318 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IP2322-B318 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP2330-B318 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IP2331-B318 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IP2332-B318 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP2400-B318 Fieldbus Box Compact Box, 16 digital combination inputs/outputs 24 V DC, 3 ms filter, Imax = 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IP2401-B318 Fieldbus Box Compact Box, 16 digital combination inputs/outputs 24 V DC, 3 ms filter, Imax = 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IP2512-B318 Fieldbus Box Compact Box, 2 digital pulse width outputs 24 V DC, Imax = 2.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP3102-B318 Fieldbus Box Compact Box, 4 differential analog inputs ±10 V, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP3112-B318 Fieldbus Box Compact Box, 4 differential analog inputs 0/4…20 mA, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP3202-B318 Fieldbus Box Compact Box, 4 analog inputs for resistance thermometer (RTD), PT100…1000, Ni100, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP3312-B318 Fieldbus Box Compact Box, 4 analog inputs for thermocouple, types J, K, L, B, E, N, R, S, T, U, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP4112-B318 Fieldbus Box Compact Box, 4 analog outputs 0/4…20 mA, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP4132-B318 Fieldbus Box Compact Box, 4 analog outputs ±10 V, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP5009-B318 Fieldbus Box Compact Box, 1 SSI encoder interface, M23; connector: M23, 12-pin, screw-type    
IP5109-B318 Fieldbus Box Compact Box, 1 incremental encoder interface with complementary inputs, 1 MHz, M23; connector: M23, 12-pin, screw-type  
IP5209-B318 Fieldbus Box Compact Box, 1 SinCos encoder interface, 1 VSS, M23; connector: M23, 12-pin, screw-type    
IP5209-B318-1000 Fieldbus Box Compact Box, 1 SinCos encoder interface, 11 µASS; connector: M23, 9-pin, screw-type    
IP6002-B318 Fieldbus Box Compact Box, 1 serial interface RS232C, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP6012-B318 Fieldbus Box Compact Box, 1 serial interface, 0…20 mA (TTY), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP6022-B318 Fieldbus Box Compact Box, 1 serial interface, RS422, RS485, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP1000-B400 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 3.0 ms filter, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on    
IP1001-B400 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 3.0 ms filter, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type    
IP1002-B400 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 3.0 ms filter, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP1010-B400 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on    
IP1011-B400 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type    
IP1012-B400 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP1502-B400 Fieldbus Box Compact Box, 2 up/down counter, 24 V DC, 100 kHz, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP2000-B400 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on  
IP2001-B400 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type    
IP2002-B400 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP2020-B400 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on  
IP2021-B400 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type  
IP2022-B400 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP2040-B400 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 12 A), 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on  
IP2041-B400 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 12 A), M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type  
IP2042-B400 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 12 A), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP2512-B400 Fieldbus Box Compact Box, 2 digital pulse width outputs 24 V DC, Imax = 2.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP2300-B400 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IP2301-B400 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IP2302-B400 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP2310-B400 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IP2311-B400 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IP2312-B400 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP2320-B400 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IP2321-B400 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IP2322-B400 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP2330-B400 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IP2331-B400 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IP2332-B400 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP2400-B400 Fieldbus Box Compact Box, 16 digital combination inputs/outputs 24 V DC, 3 ms filter, Imax = 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IP2401-B400 Fieldbus Box Compact Box, 16 digital combination inputs/outputs 24 V DC, 3 ms filter, Imax = 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IP3102-B400 Fieldbus Box Compact Box, 4 differential analog inputs ±10 V, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP3112-B400 Fieldbus Box Compact Box, 4 differential analog inputs 0/4…20 mA, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP3202-B400 Fieldbus Box Compact Box, 4 analog inputs for resistance thermometer (RTD), PT100…1000, Ni100, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP3312-B400 Fieldbus Box Compact Box, 4 analog inputs for thermocouple, types J, K, L, B, E, N, R, S, T, U, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP4112-B400 Fieldbus Box Compact Box, 4 analog outputs 0/4…20 mA, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP4132-B400 Fieldbus Box Compact Box, 4 analog outputs ±10 V, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP5009-B400 Fieldbus Box Compact Box, 1 SSI encoder interface, M23; connector: M23, 12-pin, screw-type    
IP5109-B400 Fieldbus Box Compact Box, 1 incremental encoder interface with complementary inputs, 1 MHz, M23; connector: M23, 12-pin, screw-type  
IP5209-B400 Fieldbus Box Compact Box, 1 SinCos encoder interface, 1 VSS, M23; connector: M23, 12-pin, screw-type    
IP5209-B400-1000 Fieldbus Box Compact Box, 1 SinCos encoder interface, 11 µASS; connector: M23, 9-pin, screw-type    
IP6002-B400 Fieldbus Box Compact Box, 1 serial interface RS232C, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP6012-B400 Fieldbus Box Compact Box, 1 serial interface, 0…20 mA (TTY), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP6022-B400 Fieldbus Box Compact Box, 1 serial interface, RS422, RS485, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP1000-B510 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 3.0 ms filter, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on    
IP1001-B510 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 3.0 ms filter, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type    
IP1002-B510 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 3.0 ms filter, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP1010-B510 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on    
IP1011-B510 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type    
IP1012-B510 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP1502-B510 Fieldbus Box Compact Box, 2 up/down counter, 24 V DC, 100 kHz, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP2000-B510 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on  
IP2001-B510 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type    
IP2002-B510 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP2020-B510 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on  
IP2021-B510 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type  
IP2022-B510 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP2040-B510 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 12 A), 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on  
IP2041-B510 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 12 A), M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type  
IP2042-B510 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 12 A), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP2512-B510 Fieldbus Box Compact Box, 2 digital pulse width outputs 24 V DC, Imax = 2.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP2300-B510 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IP2301-B510 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IP2302-B510 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP2310-B510 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IP2311-B510 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IP2312-B510 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP2320-B510 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IP2321-B510 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IP2322-B510 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP2330-B510 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IP2331-B510 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IP2332-B510 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP2400-B510 Fieldbus Box Compact Box, 16 digital combination inputs/outputs 24 V DC, 3 ms filter, Imax = 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IP2401-B510 Fieldbus Box Compact Box, 16 digital combination inputs/outputs 24 V DC, 3 ms filter, Imax = 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IP3102-B510 Fieldbus Box Compact Box, 4 differential analog inputs ±10 V, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP3112-B510 Fieldbus Box Compact Box, 4 differential analog inputs 0/4…20 mA, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP3202-B510 Fieldbus Box Compact Box, 4 analog inputs for resistance thermometer (RTD), PT100…1000, Ni100, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP3312-B510 Fieldbus Box Compact Box, 4 analog inputs for thermocouple, types J, K, L, B, E, N, R, S, T, U, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP4112-B510 Fieldbus Box Compact Box, 4 analog outputs 0/4…20 mA, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP4132-B510 Fieldbus Box Compact Box, 4 analog outputs ±10 V, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP5009-B510 Fieldbus Box Compact Box, 1 SSI encoder interface, M23; connector: M23, 12-pin, screw-type    
IP5109-B510 Fieldbus Box Compact Box, 1 incremental encoder interface with complementary inputs, 1 MHz, M23; connector: M23, 12-pin, screw-type  
IP5209-B510 Fieldbus Box Compact Box, 1 SinCos encoder interface, 1 VSS, M23; connector: M23, 12-pin, screw-type    
IP6002-B510 Fieldbus Box Compact Box, 1 serial interface RS232C, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP6012-B510 Fieldbus Box Compact Box, 1 serial interface, 0…20 mA (TTY), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP6022-B510 Fieldbus Box Compact Box, 1 serial interface, RS422, RS485, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP5209-B510-1000 Fieldbus Box Compact Box, 1 SinCos encoder interface, 11 µASS; connector: M23, 9-pin, screw-type    
IP1000-B518 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 3.0 ms filter, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on    
IP1001-B518 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 3.0 ms filter, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type    
IP1002-B518 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 3.0 ms filter, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP1010-B518 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on    
IP1011-B518 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type    
IP1012-B518 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP1502-B518 Fieldbus Box Compact Box, 2 up/down counter, 24 V DC, 100 kHz, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP2000-B518 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on  
IP2001-B518 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type    
IP2002-B518 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP2020-B518 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on  
IP2021-B518 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type  
IP2022-B518 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP2040-B518 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 12 A), 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on  
IP2041-B518 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 12 A), M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type  
IP2042-B518 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 12 A), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP2512-B518 Fieldbus Box Compact Box, 2 digital pulse width outputs 24 V DC, Imax = 2.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP2300-B518 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IP2301-B518 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IP2302-B518 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP2310-B518 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IP2311-B518 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IP2312-B518 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP2320-B518 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IP2321-B518 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IP2322-B518 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP2330-B518 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IP2331-B518 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IP2332-B518 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP2400-B518 Fieldbus Box Compact Box, 16 digital combination inputs/outputs 24 V DC, 3 ms filter, Imax = 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IP2401-B518 Fieldbus Box Compact Box, 16 digital combination inputs/outputs 24 V DC, 3 ms filter, Imax = 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IP3102-B518 Fieldbus Box Compact Box, 4 differential analog inputs ±10 V, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP3112-B518 Fieldbus Box Compact Box, 4 differential analog inputs 0/4…20 mA, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP3202-B518 Fieldbus Box Compact Box, 4 analog inputs for resistance thermometer (RTD), PT100…1000, Ni100, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP3312-B518 Fieldbus Box Compact Box, 4 analog inputs for thermocouple, types J, K, L, B, E, N, R, S, T, U, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP4112-B518 Fieldbus Box Compact Box, 4 analog outputs 0/4…20 mA, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP4132-B518 Fieldbus Box Compact Box, 4 analog outputs ±10 V, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP5009-B518 Fieldbus Box Compact Box, 1 SSI encoder interface, M23; connector: M23, 12-pin, screw-type    
IP5109-B518 Fieldbus Box Compact Box, 1 incremental encoder interface with complementary inputs, 1 MHz, M23; connector: M23, 12-pin, screw-type  
IP5209-B518 Fieldbus Box Compact Box, 1 SinCos encoder interface, 1 VSS, M23; connector: M23, 12-pin, screw-type    
IP6002-B518 Fieldbus Box Compact Box, 1 serial interface RS232C, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP6012-B518 Fieldbus Box Compact Box, 1 serial interface, 0…20 mA (TTY), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP6022-B518 Fieldbus Box Compact Box, 1 serial interface, RS422, RS485, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP5209-B518-1000 Fieldbus Box Compact Box, 1 SinCos encoder interface, 11 µASS; connector: M23, 9-pin, screw-type    
IP1000-B520 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 3.0 ms filter, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on    
IP1001-B520 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 3.0 ms filter, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type    
IP1002-B520 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 3.0 ms filter, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP1010-B520 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on    
IP1011-B520 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type    
IP1012-B520 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP1502-B520 Fieldbus Box Compact Box, 2 up/down counter, 24 V DC, 100 kHz, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP2000-B520 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on  
IP2001-B520 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type    
IP2002-B520 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP2020-B520 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on  
IP2021-B520 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type  
IP2022-B520 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP2040-B520 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 12 A), 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on  
IP2041-B520 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 12 A), M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type  
IP2042-B520 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 12 A), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP2512-B520 Fieldbus Box Compact Box, 2 digital pulse width outputs 24 V DC, Imax = 2.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP2300-B520 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IP2301-B520 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IP2302-B520 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP2310-B520 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IP2311-B520 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IP2312-B520 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP2320-B520 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IP2321-B520 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IP2322-B520 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP2330-B520 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IP2331-B520 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IP2332-B520 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP2400-B520 Fieldbus Box Compact Box, 16 digital combination inputs/outputs 24 V DC, 3 ms filter, Imax = 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IP2401-B520 Fieldbus Box Compact Box, 16 digital combination inputs/outputs 24 V DC, 3 ms filter, Imax = 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IP3102-B520 Fieldbus Box Compact Box, 4 differential analog inputs ±10 V, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP3112-B520 Fieldbus Box Compact Box, 4 differential analog inputs 0/4…20 mA, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP3202-B520 Fieldbus Box Compact Box, 4 analog inputs for resistance thermometer (RTD), PT100…1000, Ni100, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP3312-B520 Fieldbus Box Compact Box, 4 analog inputs for thermocouple, types J, K, L, B, E, N, R, S, T, U, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP4112-B520 Fieldbus Box Compact Box, 4 analog outputs 0/4…20 mA, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP4132-B520 Fieldbus Box Compact Box, 4 analog outputs ±10 V, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP5009-B520 Fieldbus Box Compact Box, 1 SSI encoder interface, M23; connector: M23, 12-pin, screw-type    
IP5109-B520 Fieldbus Box Compact Box, 1 incremental encoder interface with complementary inputs, 1 MHz, M23; connector: M23, 12-pin, screw-type  
IP5209-B520 Fieldbus Box Compact Box, 1 SinCos encoder interface, 1 VSS, M23; connector: M23, 12-pin, screw-type    
IP6002-B520 Fieldbus Box Compact Box, 1 serial interface RS232C, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP6012-B520 Fieldbus Box Compact Box, 1 serial interface, 0…20 mA (TTY), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP6022-B520 Fieldbus Box Compact Box, 1 serial interface, RS422, RS485, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP5209-B520-1000 Fieldbus Box Compact Box, 1 SinCos encoder interface, 11 µASS; connector: M23, 9-pin, screw-type    
IP1000-B528 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 3.0 ms filter, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on    
IP1001-B528 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 3.0 ms filter, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type    
IP1002-B528 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 3.0 ms filter, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP1010-B528 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on    
IP1011-B528 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type    
IP1012-B528 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP1502-B528 Fieldbus Box Compact Box, 2 up/down counter, 24 V DC, 100 kHz, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP2000-B528 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on  
IP2001-B528 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type    
IP2002-B528 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP2020-B528 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on  
IP2021-B528 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type  
IP2022-B528 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP2040-B528 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 12 A), 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on  
IP2041-B528 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 12 A), M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type  
IP2042-B528 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 12 A), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP2512-B528 Fieldbus Box Compact Box, 2 digital pulse width outputs 24 V DC, Imax = 2.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP2300-B528 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IP2301-B528 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IP2302-B528 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP2310-B528 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IP2311-B528 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IP2312-B528 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP2320-B528 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IP2321-B528 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IP2322-B528 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP2330-B528 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IP2331-B528 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IP2332-B528 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP2400-B528 Fieldbus Box Compact Box, 16 digital combination inputs/outputs 24 V DC, 3 ms filter, Imax = 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IP2401-B528 Fieldbus Box Compact Box, 16 digital combination inputs/outputs 24 V DC, 3 ms filter, Imax = 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IP3102-B528 Fieldbus Box Compact Box, 4 differential analog inputs ±10 V, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP3112-B528 Fieldbus Box Compact Box, 4 differential analog inputs 0/4…20 mA, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP3202-B528 Fieldbus Box Compact Box, 4 analog inputs for resistance thermometer (RTD), PT100…1000, Ni100, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP3312-B528 Fieldbus Box Compact Box, 4 analog inputs for thermocouple, types J, K, L, B, E, N, R, S, T, U, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP4112-B528 Fieldbus Box Compact Box, 4 analog outputs 0/4…20 mA, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP4132-B528 Fieldbus Box Compact Box, 4 analog outputs ±10 V, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP5009-B528 Fieldbus Box Compact Box, 1 SSI encoder interface, M23; connector: M23, 12-pin, screw-type    
IP5109-B528 Fieldbus Box Compact Box, 1 incremental encoder interface with complementary inputs, 1 MHz, M23; connector: M23, 12-pin, screw-type  
IP5209-B528 Fieldbus Box Compact Box, 1 SinCos encoder interface, 1 VSS, M23; connector: M23, 12-pin, screw-type    
IP6002-B528 Fieldbus Box Compact Box, 1 serial interface RS232C, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP6012-B528 Fieldbus Box Compact Box, 1 serial interface, 0…20 mA (TTY), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP6022-B528 Fieldbus Box Compact Box, 1 serial interface, RS422, RS485, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP5209-B528-1000 Fieldbus Box Compact Box, 1 SinCos encoder interface, 11 µASS; connector: M23, 9-pin, screw-type    
IP1000-B730 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 3.0 ms filter, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on    
IP1001-B730 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 3.0 ms filter, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type    
IP1002-B730 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 3.0 ms filter, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP1010-B730 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on    
IP1011-B730 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type    
IP1012-B730 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP1502-B730 Fieldbus Box Compact Box, 2 up/down counter, 24 V DC, 100 kHz, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP2000-B730 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on  
IP2001-B730 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type    
IP2002-B730 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP2020-B730 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on  
IP2021-B730 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type  
IP2022-B730 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP2040-B730 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 12 A), 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on  
IP2041-B730 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 12 A), M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type  
IP2042-B730 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 12 A), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP2512-B730 Fieldbus Box Compact Box, 2 digital pulse width outputs 24 V DC, Imax = 2.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP2300-B730 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IP2301-B730 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IP2302-B730 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP2310-B730 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IP2311-B730 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IP2312-B730 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP2320-B730 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IP2321-B730 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IP2322-B730 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP2330-B730 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IP2331-B730 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IP2332-B730 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP2400-B730 Fieldbus Box Compact Box, 16 digital combination inputs/outputs 24 V DC, 3 ms filter, Imax = 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IP2401-B730 Fieldbus Box Compact Box, 16 digital combination inputs/outputs 24 V DC, 3 ms filter, Imax = 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IP3102-B730 Fieldbus Box Compact Box, 4 differential analog inputs ±10 V, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP3112-B730 Fieldbus Box Compact Box, 4 differential analog inputs 0/4…20 mA, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP3202-B730 Fieldbus Box Compact Box, 4 analog inputs for resistance thermometer (RTD), PT100…1000, Ni100, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP3312-B730 Fieldbus Box Compact Box, 4 analog inputs for thermocouple, types J, K, L, B, E, N, R, S, T, U, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP4112-B730 Fieldbus Box Compact Box, 4 analog outputs 0/4…20 mA, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP4132-B730 Fieldbus Box Compact Box, 4 analog outputs ±10 V, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP5009-B730 Fieldbus Box Compact Box, 1 SSI encoder interface, M23; connector: M23, 12-pin, screw-type    
IP5109-B730 Fieldbus Box Compact Box, 1 incremental encoder interface with complementary inputs, 1 MHz, M23; connector: M23, 12-pin, screw-type  
IP5209-B730 Fieldbus Box Compact Box, 1 SinCos encoder interface, 1 VSS, M23; connector: M23, 12-pin, screw-type    
IP5209-B730-1000 Fieldbus Box Compact Box, 1 SinCos encoder interface, 11 µASS; connector: M23, 9-pin, screw-type    
IP6002-B730 Fieldbus Box Compact Box, 1 serial interface RS232C, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP6012-B730 Fieldbus Box Compact Box, 1 serial interface, 0…20 mA (TTY), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP6022-B730 Fieldbus Box Compact Box, 1 serial interface, RS422, RS485, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP1000-B800 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 3.0 ms filter, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on    
IP1001-B800 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 3.0 ms filter, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type    
IP1002-B800 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 3.0 ms filter, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP1010-B800 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on    
IP1011-B800 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type    
IP1012-B800 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP1502-B800 Fieldbus Box Compact Box, 2 up/down counter, 24 V DC, 100 kHz, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP2000-B800 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on  
IP2001-B800 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type    
IP2002-B800 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP2020-B800 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on  
IP2021-B800 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type  
IP2022-B800 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP2040-B800 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 12 A), 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on  
IP2041-B800 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 12 A), M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type  
IP2042-B800 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 12 A), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP2512-B800 Fieldbus Box Compact Box, 2 digital pulse width outputs 24 V DC, IMAX = 2.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP2300-B800 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IP2301-B800 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IP2302-B800 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP2310-B800 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, IMAX = 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IP2311-B800 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IP2312-B800 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP2320-B800 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IP2321-B800 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IP2322-B800 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP2330-B800 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IP2331-B800 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IP2332-B800 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP2400-B800 Fieldbus Box Compact Box, 16 digital combination inputs/outputs 24 V DC, 3 ms filter, Imax = 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IP2401-B800 Fieldbus Box Compact Box, 16 digital combination inputs/outputs 24 V DC, 3 ms filter, Imax = 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IP3102-B800 Fieldbus Box Compact Box, 4 differential analog inputs ±10 V, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP3112-B800 Fieldbus Box Compact Box, 4 differential analog inputs 0/4…20 mA, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP3202-B800 Fieldbus Box Compact Box, 4 analog inputs for resistance thermometer (RTD), PT100…1000, Ni100, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP3312-B800 Fieldbus Box Compact Box, 4 analog inputs for thermocouple, types J, K, L, B, E, N, R, S, T, U, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP4112-B800 Fieldbus Box Compact Box, 4 analog outputs 0/4…20 mA, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP4132-B800 Fieldbus Box Compact Box, 4 analog outputs ±10 V, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP5009-B800 Fieldbus Box Compact Box, 1 SSI encoder interface, M23; connector: M23, 12-pin, screw-type    
IP5109-B800 Fieldbus Box Compact Box, 1 incremental encoder interface with complementary inputs, 1 MHz, M23; connector: M23, 12-pin, screw-type  
IP5209-B800 Fieldbus Box Compact Box, 1 SinCos encoder interface, 1 VSS, M23; connector: M23, 12-pin, screw-type    
IP5209-B800-1000 Fieldbus Box Compact Box, 1 SinCos encoder interface, 11 µASS; connector: M23, 9-pin, screw-type    
IP6002-B800 Fieldbus Box Compact Box, 1 serial interface RS232C, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP6012-B800 Fieldbus Box Compact Box, 1 serial interface, 0…20 mA (TTY), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP6022-B800 Fieldbus Box Compact Box, 1 serial interface, RS422, RS485, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP1000-B810 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 3.0 ms filter, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on    
IP1001-B810 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 3.0 ms filter, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type    
IP1002-B810 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 3.0 ms filter, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP1010-B810 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on    
IP1011-B810 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type    
IP1012-B810 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP1502-B810 Fieldbus Box Compact Box, 2 up/down counter, 24 V DC, 100 kHz, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP2000-B810 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on  
IP2001-B810 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type    
IP2002-B810 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP2020-B810 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on  
IP2021-B810 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type  
IP2022-B810 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP2040-B810 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 12 A), 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on  
IP2041-B810 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 12 A), M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type  
IP2042-B810 Fieldbus Box Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 12 A), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP2512-B810 Fieldbus Box Compact Box, 2 digital pulse width outputs 24 V DC, Imax = 2.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP2300-B810 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IP2301-B810 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IP2302-B810 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP2310-B810 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IP2311-B810 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IP2312-B810 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP2320-B810 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IP2321-B810 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IP2322-B810 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP2330-B810 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IP2331-B810 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IP2332-B810 Fieldbus Box Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP2400-B810 Fieldbus Box Compact Box, 16 digital combination inputs/outputs 24 V DC, 3 ms filter, Imax = 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IP2401-B810 Fieldbus Box Compact Box, 16 digital combination inputs/outputs 24 V DC, 3 ms filter, Imax = 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type
IP3102-B810 Fieldbus Box Compact Box, 4 differential analog inputs ±10 V, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP3112-B810 Fieldbus Box Compact Box, 4 differential analog inputs 0/4…20 mA, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type  
IP3202-B810 Fieldbus Box Compact Box, 4 analog inputs for resistance thermometer (RTD), PT100…1000, Ni100, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP3312-B810 Fieldbus Box Compact Box, 4 analog inputs for thermocouple, types J, K, L, B, E, N, R, S, T, U, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IP4112-B810 Fieldbus Box Compact Box, 4 analog outputs 0/4…20 mA, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP4132-B810 Fieldbus Box Compact Box, 4 analog outputs ±10 V, 16 bit, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP5009-B810 Fieldbus Box Compact Box, 1 SSI encoder interface, M23; connector: M23, 12-pin, screw-type    
IP5109-B810 Fieldbus Box Compact Box, 1 incremental encoder interface with complementary inputs, 1 MHz, M23; connector: M23, 12-pin, screw-type  
IP5209-B810 Fieldbus Box Compact Box, 1 SinCos encoder interface, 1 VSS, M23; connector: M23, 12-pin, screw-type    
IP5209-B810-1000 Fieldbus Box Compact Box, 1 SinCos encoder interface, 11 µASS; connector: M23, 9-pin, screw-type    
IP6002-B810 Fieldbus Box Compact Box, 1 serial interface RS232C, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP6012-B810 Fieldbus Box Compact Box, 1 serial interface, 0…20 mA (TTY), M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IP6022-B810 Fieldbus Box Compact Box, 1 serial interface, RS422, RS485, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type    
IL2300-B110 Fieldbus Box Coupler Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IL2301-B110 Fieldbus Box Coupler Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type  
IL2302-B110 Fieldbus Box Coupler Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IL2300-B200 Fieldbus Box Coupler Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IL2301-B200 Fieldbus Box Coupler Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type  
IL2302-B200 Fieldbus Box Coupler Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IL2300-B310 Fieldbus Box Coupler Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IL2301-B310 Fieldbus Box Coupler Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type  
IL2302-B310 Fieldbus Box Coupler Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IL2300-B318 Fieldbus Box Coupler Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IL2301-B318 Fieldbus Box Coupler Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type  
IL2302-B318 Fieldbus Box Coupler Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IL2300-B400 Fieldbus Box Coupler Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IL2301-B400 Fieldbus Box Coupler Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type  
IL2302-B400 Fieldbus Box Coupler Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IL2300-B510 Fieldbus Box Coupler Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IL2301-B510 Fieldbus Box Coupler Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type  
IL2302-B510 Fieldbus Box Coupler Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IL2300-B518 Fieldbus Box Coupler Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IL2301-B518 Fieldbus Box Coupler Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type  
IL2302-B518 Fieldbus Box Coupler Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IL2300-B520 Fieldbus Box Coupler Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IL2301-B520 Fieldbus Box Coupler Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type  
IL2302-B520 Fieldbus Box Coupler Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IL2300-B528 Fieldbus Box Coupler Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IL2301-B528 Fieldbus Box Coupler Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type  
IL2302-B528 Fieldbus Box Coupler Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IL2300-B730 Fieldbus Box Coupler Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IL2301-B730 Fieldbus Box Coupler Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type  
IL2302-B730 Fieldbus Box Coupler Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, M12; I/O connection with connector: M12, 5-pin, screw-type
IL2300-B800 Fieldbus Box Coupler Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, 8 mm; I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on
IL2301-B800 Fieldbus Box Coupler Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A, M8; I/O connection with connector: M8, 3-pin, screw-type  

Beckhoff việt nam - Series IL, IP, KM, KL, KS beckhoff - TMP vietnam

Danh mục sản phẩmDanh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ tư vấn mua hàng
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  1
 • Hôm nay:
  607
 • Tuần này:
  607
 • Tháng trước:
  6297
 • Tất cả:
  535587
Video ClipVideo Clip
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

 VPĐD: Số 1, Đường 27, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh

 Ðiện Thoại:  (028) 35121007                Fax: (028) 35121008

 Phòng kinh doanh: Hải (Mr.)

 Email:  hai@tmpvietnam.com        Tel:  0912.411.068

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG

Giao hàng miễn phí

Làm việc các ngày trong tuần

Thanh toán linh động

Bảo hành 12 tháng

BẢN ĐỒ

© 2017 Tangminhphat.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top